Р Е Ш Е Н И Е

……………./07.03.2016г.
В ИМЕТО НА НАРОДА

 

               ВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, XXXIX - ти състав, в публично съдебно заседание проведено на дванадесети февруари през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

                                                                      

РАЙОНЕН СЪДИЯ: Христина Колева

 

при секретаря Д.Д., като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 12943 по описа за 2015 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по предявен от И.Щ.Ц., ЕГН **********, адрес: ***, съдебен адрес:***, чрез адв. Е.К. срещу Р.С.Б., ЕГН: **********, адрес: ***, осъдителен иск с правно основание чл. 79, ал.1 ЗЗД вр. чл.240 и сл. ЗЗД, за осъждане на ответника да заплати на ищеца сумата от 4500 лева, представляваща главница по неформален Договор за заем от 15.07.2013г..

Ищецът обосновава предявения иск, навеждайки следните фактически твърдения: на 15.07.2013г. между страните бил сключен устен договор за заем. По силата на сключения договор, ответникът поел задължение да върне заетата сума в размер на 4500 лева в срок до 01.12.2014г.. Към настоящия момент заетата сума не е върната. Невръщането в срок на заетата сума, представлява неизпълнение на задължението на заемателя по договора. Моли, предвид изложените съображения за постановяване на положително решение по спора в негова полза.

В предоставената му възможност, в рамките на предоставения му срок по чл. 131 от ГПК, ответникът е депозирал отговор на исковата молба, като изразява становище по допустимостта и съществото на предявения иск. Оспорва по основание и размер иска. Оспорва наличието на сключен между страните договор за заем. Твърди, че на 04.07.2013г. е сключил предварителен договор за покупко-продажба на къщата в с. Т., поради което неоснователни са твърденията на ищеца, че му е предоставил заем за ремонт на гаража на къщата. Твърди, че между него и трето за спора лице – Р.Д., която живее с ищеца на съпружески начала са проведени съдебни производства за вземания по запис на заповед от 15.11.2009г. за сумата 9000 лева, приключили с отхвърлително спрямо него решение. Навежда доводи, че ответникът не би му предоставил заем, след като знае, че не е върнал задължение към Р.Д. Моли за отхвърляне на иска.

В хода на проведеното по делото съдебно заседание, страните поддържат изразените позиции по спора.

СЪДЪТ, след като взе предвид представените по делото доказателства – по отделно и в тяхната съвкупност, съобрази становищата на страните и нормативните актове, регламентиращи процесните отношения, намира за установено следното от фактическа страна:

В подкрепа на твърденията си, че претендираната от ищеца сума произтича от друго правоотношение, ответникът представя Запис на заповед от 15.11.2009 г. за сумата 9000 лв. с падеж 15.04.2010 г.; Искова молба от Р.Н.Д.; Решение №2235/18.05.2015 г. по гр.д.№13590/2014 г. по описа на XIV с-в, ВРС и Решение по в.т.д.№1025/2015 г. по описа на ВОС.

Видно от Записа на заповед Р.С.Б. се е задължил безусловно да заплати на Р.Н.Д. сума в размер на 9000 лева на 15.04.2010г..

С влязло в сила решение по гр.д.№13590/2014 г. на ВРС, съдът е приел дължимостта на сумата в размер на 9000 лева, произтичаща от записа на заповед издаден на 15.11.2009 г., но е отхвърлил иска, като е уважил направеното от ответника Р.С.Б. възражение за погасяването му по давност.

По силата на  предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 04.07.2013 г., Р.С.Б. се е задължил да прехвърли на К.Д.Х., собствеността върху недвижим имот в с. Т., ул. Ал. Д. №* за сумата 40 000 евро.

С Решение от 15.05.2015 г. по гр.д.№2242/2014 г. по описа на Варненски окръжен съд, предварителният договор е обявен за окончателен.

От Удостоверение за семейно положение, изх.№АУ*/* г. от Община В., район М., Удостоверение за раждане, издадено въз основа на акт за раждане №*/* г. от Район П., община В. и Удостоверение за раждане №*/* г., издадено въз основа на акт за раждане №*/* г. от Район П., община В. се установява, че ищецът има две деца – Иво Ц. и Н.Ц., като тяхна майка е П.Н.Б.

Видно е от издаденото Удостоверение от ВРС, че гр.д.№12942/2015 г. на ВРС е образувано по искова молба на И.Щ.Ц. срещу Р.С.Б., за заплащане на сумата в размер на 4500 лева по договор за заем с падеж 02.02.2015г..

По искане на ищеца в хода на производството са събрани гласни доказателства посредством показанията на св.Д.Д. и Д.Л./без дела и родство със страните/.

Св. Д. заявява, че познава страните по делото. В средата на м. юли 2013 г., е присъствал когато И. е предал на ответника Р.Б. 4500 лв.. Р. казал, че парите му трябват, за да преустрои гаража в с. Т. на сервиз, като обещал да върне заема до декември 2014 г.

Св. Л. заявява, че познава И.Щ. от 10 години. На 15 юли 2013 г. се срещнали на „П.” в М., тъй като имал да му връща пари. След като му върнал парите, дошъл Р. и И. му дал 4500 лева. Казал, че парите му трябват за ремонт на гаража в Т. и ще ги върне до началото на декември 2014 г.

При така установените факти и обстоятелства по делото съдът възприе следните правни изводи:

Съгласно разпоредбата на чл.240 ЗЗД заемателят се задължава да върне заетата сума или вещи от същия вид, количество и качество. Елементите от фактическия състав на договора за заем се установяват от разпоредбата на чл. 240, ал. 1 ЗЗД, която съдържа определение на този вид съглашение. От даденото в тази разпоредба определение е видно, че договорът за заем е реален договор. Реален е договорът, чийто фактически състав включва освен съгласие на страните и предаване на вещите, които са негов предмет. Следователно елементите от фактическия състав на договора заем са първо, съгласие на страните за предаване от заемодателя в собственост на заемателя на парична сума и второ, предаване на тази сума от заемодателя на заемателя. /Решение № 837 от 13.12.2010 г. на ВКС по гр. д. № 1727/2009 г., IV г. о., ГК/ В настоящия случай се твърди, че е сключен договор за заем в устна форма, което не съставлява пречка за установяване на неговото наличие предвид на липсата на законово изискване за форма. Доказателствена тежест за пълно и главно доказване на предаването на заемната сума като елемент от фактическия състав на договора за заем носи ищецът, защото той извлича търсената от него изгода от доказване на сключен договор за заем с ответника и неизпълнено договорно задължение на последния. Поради реалния характер на договора за заем, предоставената сума представлява съществен елемент на договора и установяването на предаването й със задължението за връщане от заемателя, е доказване на договора. /Решение № 524 от 28.12.2011 г. на ВКС по гр. д. № 167/2011 г., IV г. о., ГК/.

В аспекта на горепосоченото и с оглед събраните по делото доказателства съдът намира, че между страните по делото са възникнали правоотношения по договор за заем, по силата на който Ц. е предоставил на Б. сумата 4500 лева, която последният се е задължил да върне в срок до м.12.2014г.. Постигането на съгласие между страните относно предмета на заема и поемането на задължение за неговото връщане, както и предаването на сумата в държане на Б., по делото се установяват по несъмнен и категоричен начин от събраните гласни доказателства. В този смисъл възникването на права и задължения по договор за заем между страните се установява пълно и главно, доколкото договорът изисква предаване на определена сума и поемане на задължение за връщането й на заемодателя.

От показанията на разпитаните по искане на ищеца свидетели се установява факта на предаване на парична сума от ищеца на ответника, впечатленията на свидетелите по отношение размера на сумата и точната дата на която е предадена са преки и непосредствени - свидетелите са придобили информация по отношение размера на сумата, тъй като са присъствали при предаването й. Съвпадащите показания на ищцовите свидетели, свързани с размера на заетата сума и датата на предаването й, водят до извод, че показанията следва да бъдат кредитирани от съда като безспорно доказателство за наличие на елементите от фактическия състав на чл.240 ЗЗД.

Недоказани останаха твърденията на ответника, че ищецът живеел на семейни начала с Р.Н.Д., от която има дете, като претендираната сума в настоящото производство, произтичала от правоотношение между ответника и Д.

Въз основа на горното, съдът приема за доказано съществуването на твърдяната облигационна връзка между страните, по силата на която ответникът дължи връщане на заетата сума.

Доказателства за плащане на сумата от ответната страна, включително в хода на процеса до приключване на съдебното дирене, не са ангажирани.

Ето защо съдът намира, че главният иск е доказан и следва да се уважи в предявения размер. Не се претендира законна лихва от датата на исковата молба до окончателното й изплащане.

При този изход на спора и на основание чл.78, ал.1 ГПК, с оглед направеното изрично искане, на ищеца следва да се присъдят разноски, които съобразно представения списък по чл.80 ГПК възлизат общо на 1180 лв., в това число 180 лв. държавна такса и 1000 лв. – заплатено възнаграждение на един адвокат. По отношение на сумата от 1000 лв. заплатено адвокатско възнаграждение е направено възражение за прекомерност от ответника, което съдът намира за основателно съобразно фактическата сложност на делото, като следва да бъде намалено до размера на 800 лева, който размер е малко над минималния предвиден в чл.7, ал.2, т.2 от Наредба № 1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Мотивиран от горното, съдът 

 

Р Е Ш И:

 

ОСЪЖДА Р.С.Б., ЕГН: **********, адрес: ***, ДА ЗАПЛАТИ на И.Щ.Ц., ЕГН **********, адрес: ***, сумата от 4500 лева /четири хиляди и петстотин лева/, представляваща главница по неформален Договор за заем от 15.07.2013г., на основание чл. 79, ал.1 ЗЗД вр. чл.240 и сл. ЗЗД.

ОСЪЖДА Р.С.Б., ЕГН: **********, адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ на от И.Щ.Ц., ЕГН **********, адрес: ***, сумата 980 лв. (деветстотин и осемдесет лева), представляваща реализирани пред настоящата инстанция разноски, на основание чл. 78, ал.1 вр. ал.5 ГПК.

РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Варненски окръжен съд, в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Препис от настоящото решение да се връчи на страните по делото, заедно със съобщението за постановяването му на основание чл. 7, ал. 2 ГПК.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: