РАЙОНЕН СЪД - ВАРНА
Справка за насрочени дела
за периода от 12.7.2019г. до 12.8.2019г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело No 1985/2019, 47 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Н.И.К. Н.Н.К.   12.7.2019 9:00
2 Гражданско дело No 3031/2019, 47 състав Искове за развод и недействителност на брака Е.А.Л. Г.М.Л.   12.7.2019 9:00
3 Гражданско дело No 13667/2018, 47 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение А.К.П. БЪЛГАРИЯ ЕР АД   12.7.2019 9:30
4 Гражданско дело No 5594/2019, 50 състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество И.Д.А. ТРАНСПРО ИНТЕРНАЦИОНАЛ ООД   12.7.2019 9:30
5 Гражданско дело No 7046/2019, 47 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. М.Г.К.     12.7.2019 9:30
6 Гражданско дело No 10223/2019, 50 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.В.Й.,
А.В.А.
    12.7.2019 9:30
7 Гражданско дело No 19015/2018, 47 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Р.В.М. КРЕДИТ ИНКАСО ИНВЕСТМЪНТ БГ ЕАД   12.7.2019 10:00
8 Гражданско дело No 860/2019, 47 състав Искове по КЗ В.Г.А. ЗК ЛЕВ ИНС АД   12.7.2019 10:00
9 Гражданско дело No 6377/2019, 21 състав Искове по СК - издръжка, изменение М.И.В. С.И.Г.   12.7.2019 10:00
10 ЧГД No 3662/2019, 47 състав Производство по приемане на наследство по опис и др. Т.Т.Т.     12.7.2019 10:30
11 Гражданско дело No 7782/2019, 47 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Х.И.Т.,
Е.Н.Т.
    12.7.2019 10:30
12 Гражданско дело No 15085/2018, 47 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД Т.Н.В.   12.7.2019 11:00
13 Гражданско дело No 18453/2018, 47 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Б.Х.С.   12.7.2019 11:00
14 Гражданско дело No 16692/2018, 47 състав Делба Д.Й.Д. М.Й.И.,
Г.Й.В.,
ОБЩИНА АКСАКОВО
  12.7.2019 11:30
15 Гражданско дело No 18312/2018, 47 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД К.В.К.   12.7.2019 11:30
16 Гражданско дело No 14137/2018, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.И.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   12.7.2019 13:00
17 Гражданско дело No 414/2019, 39 състав Иск за недействителност на завещателни разпореждания; недействителност на отказ от наследство ЕЛЕМЕНТ 9 ООД К.Г.Н.   12.7.2019 13:00
18 Гражданско дело No 8405/2019, 39 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.М.С.,
Г.Д.М.
    12.7.2019 13:00
19 Гражданско дело No 8751/2019, 39 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.А.С.,
Б.В.Б.
    12.7.2019 13:00
20 Гражданско дело No 10707/2018, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Д.Д.Р.   12.7.2019 13:30
21 Гражданско дело No 2148/2019, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение КАШЕЛ МЕНИДЖМЕНТ БЪГАРИЯ ЕООД СПЕДИЯ ЕООД   12.7.2019 13:30
22 Гражданско дело No 6539/2019, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Н.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   12.7.2019 13:30
23 Гражданско дело No 9581/2019, 39 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.Г.К.,
С.С.К.
    12.7.2019 13:30
24 Гражданско дело No 16252/2018, 39 състав Искове за развод и недействителност на брака Я.И.П. Н.П.П.   12.7.2019 14:00
25 Гражданско дело No 3452/2019, 39 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Е.М.Я. ОБЩИНА ВАРНА   12.7.2019 14:00
26 Гражданско дело No 7484/2019, 39 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА П.Д.П. ОБЩИНА ВАРНА РАЙОН ПРИМОРСКИ   12.7.2019 14:00
27 Гражданско дело No 9662/2019, 39 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Я.П.П.,
И.П.П.
    12.7.2019 14:00
28 Гражданско дело No 6592/2018, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД Т.Г.Т.,
Г.Т.Т.,
ТАЧЕР АГ ООД
  12.7.2019 14:30
29 Гражданско дело No 18099/2018, 39 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ТОНИ ИГ ООД ЯВОР ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ ЕАД   12.7.2019 15:00
30 Гражданско дело No 4282/2019, 39 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.Ц.П. Ц.М.П.   12.7.2019 16:00
31 Гражданско дело No 2147/2019, 7 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение СПАРТАК ТАКСИМ ЕООД ВИ ПИ ЕКОСОЛЮШЪНС ООД   15.7.2019 9:00
32 Гражданско дело No 2810/2019, 7 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОГО БЪЛГАРИЯ ЕООД М.В.И.   15.7.2019 9:00
33 Гражданско дело No 4968/2019, 20 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Д.В.Г. ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗООПАРК СЦ ВАРНА   15.7.2019 9:00
34 ЧГД No 7031/2019, 7 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     15.7.2019 9:00
35 Гражданско дело No 7206/2019, 7 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Х.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   15.7.2019 9:00
36 ЧГД No 7305/2019, 7 състав Производство по приемане на наследство по опис и др. И.Д.Т.,
В.Х.Т.
    15.7.2019 9:00
37 Гражданско дело No 9480/2019, 20 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДОЛНИ ЧИФЛИК     15.7.2019 9:00
38 Гражданско дело No 4265/2019, 20 състав Искове по ЗЗДискр. Г.М.М. АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА СОФИЯ   15.7.2019 9:15
39 Гражданско дело No 18307/2018, 7 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД А.Н.Д.   15.7.2019 9:30
40 Гражданско дело No 18793/2018, 7 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД В.И.М.   15.7.2019 9:30
41 Гражданско дело No 2155/2019, 7 състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД Д.Д.М.   15.7.2019 9:30
42 Гражданско дело No 4162/2019, 7 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Н.Н.Н. Н.С.Н.   15.7.2019 9:30
43 Гражданско дело No 13993/2016, 20 състав Делба Н.И.Д.,
А.А.Д.
И.И.П.   15.7.2019 9:40
44 Гражданско дело No 14519/2018, 20 състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Ю.Р.Е.,
Т.М.Е.
ДИЛОВ ИНВЕСТ ЕООД   15.7.2019 10:00
45 Гражданско дело No 14682/2018, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КЪЛЕКТОР ЕООД ТЕДИ-2007 ЕООД   15.7.2019 10:00
46 Гражданско дело No 19126/2018, 20 състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права Д.В.Ж. Х.Х.Х.   15.7.2019 10:00
47 Гражданско дело No 1225/2019, 7 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 И.П.Д. Г.Д.С.   15.7.2019 10:00
48 Гражданско дело No 4990/2019, 20 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие К.Д.К.,
К.К.П.
К.Г.П.   15.7.2019 11:00
49 Гражданско дело No 89/2019, 51 състав Искове за развод и недействителност на брака Х.Р.Г. М.С.Г.   15.7.2019 13:30
50 Гражданско дело No 9603/2019, 34 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Б.И.Б. И.Б.Й.   15.7.2019 13:30
51 Гражданско дело No 6090/2019, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     15.7.2019 14:45
52 Гражданско дело No 6977/2019, 9 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Т.Г.Г.,
Я.Г.Б.
Г.Я.Б.   15.7.2019 15:00
53 Гражданско дело No 8196/2019, 26 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     16.7.2019 9:00
54 Гражданско дело No 8205/2019, 26 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     16.7.2019 9:00
55 Гражданско дело No 6284/2019, 49 състав Искове за трудово възнаграждение И.А.И. НОВА ТРАНСПОРТ ООД   16.7.2019 10:00
56 Гражданско дело No 6705/2019, 49 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Я.П.Р.,
И.С.С.
    16.7.2019 10:00
57 Гражданско дело No 9977/2019, 49 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.Л.Т.,
Н.Б.Т.
    16.7.2019 10:00
58 Гражданско дело No 15200/2018, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТРАНСФЕР ТВ ООД Я.К.Д.   16.7.2019 10:30
59 Гражданско дело No 17280/2018, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ АД СОФКОНСУЛТ ООД   16.7.2019 10:30
60 Гражданско дело No 18231/2018, 26 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Т.Т.И. ТУРСКИ АВИОЛИНИИ-ТЮРК ХАВА ЙОЛЛАРЪ ТП   16.7.2019 11:00
61 Гражданско дело No 6955/2019, 46 състав Утвърждаване на споразумение за родителски права С.А.В.,
З.Н.В.
    17.7.2019 13:30
62 Гражданско дело No 8602/2019, 46 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.Н.С. Т.А.С.   17.7.2019 13:30
63 Гражданско дело No 9991/2019, 46 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.В.Я.,
А.И.П.
    17.7.2019 13:30
64 ЧГД No 6537/2019, 31 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа РАЙОНЕН СЪД - ДОБРИЧ,
ЗД БУЛ ИНС АД
ОБЩИНА ДОБРИЧ   17.7.2019 14:00
65 ЧГД No 7382/2019, 31 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО С.Л.Г.   17.7.2019 14:00
66 ЧГД No 8397/2019, 31 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД С.К.Д.,
БЪЛГАРИЯ ЕР АД
  17.7.2019 14:00
67 ЧГД No 10162/2019, 7 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД     17.7.2019 14:00
68 Гражданско дело No 2044/2019, 16 състав Искове по СК - издръжка, изменение Р.Г.К.,
К.А.А.
А.В.А.   18.7.2019 9:00
69 Гражданско дело No 1931/2019, 8 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД ЩОРИС ЕООД   18.7.2019 9:30
70 Гражданско дело No 9396/2019, 8 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА,
Я.С.Д.
    18.7.2019 9:30
71 Гражданско дело No 3819/2019, 8 състав Искове за трудово възнаграждение Е.Й.К. ДП ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ   18.7.2019 10:00
72 Гражданско дело No 5606/2019, 8 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Ф.Д.Ш. С.А.Д.   18.7.2019 10:00
73 Гражданско дело No 9387/2019, 8 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Д.М.Д. М.П.Д.,
П.М.Д.
  18.7.2019 10:00
74 Гражданско дело No 2749/2019, 8 състав Искове по КЗ Д.Р.Й. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   18.7.2019 10:30
75 Гражданско дело No 3747/2019, 8 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение МЕЛА ООД КОМФОРТ ООД   18.7.2019 10:30
76 Гражданско дело No 7881/2019, 8 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие К.Ц.С. С.А.С.   18.7.2019 11:30
77 Гражданско дело No 10139/2019, 10 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Л.В.Г.,
Д.С.Д.,
Т.В.Г.
В.Г.Р.   18.7.2019 13:30
78 Гражданско дело No 9472/2019, 11 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     18.7.2019 13:50
79 Гражданско дело No 3246/2019, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А1 БЪЛГАРИЯ ЕАД В.Д.Д.   18.7.2019 14:00
80 Гражданско дело No 7473/2019, 11 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.-Й.И. ЕТ ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.7.2019 14:00
81 Гражданско дело No 3247/2019, 11 състав Искове за развод и недействителност на брака П.И.Т. Н.Т.Т.   18.7.2019 14:10
82 Гражданско дело No 13796/2018, 11 състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС Ф.Б.К.,
ЕЛ-ЕЙ КОМЕРС ЕООД
ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ КК СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА Ж.К. ПОРТ ПАЛАС   18.7.2019 14:50
83 Гражданско дело No 1143/2019, 11 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЛУКСИММО ВАРНА ЕООД Г.Р.Ф.   18.7.2019 16:00
84 Гражданско дело No 15413/2017, 43 състав Делба Н.В.К. Д.Н.К.,
Й.А.Я.,
Ц.С.Я.
  19.7.2019 9:00
85 Гражданско дело No 5340/2019, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МОРСКИ ДЮНЕР ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.7.2019 9:00
86 Гражданско дело No 5645/2019, 43 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ф.Н.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.7.2019 9:30
87 Гражданско дело No 13402/2018, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД З.И.К.   19.7.2019 10:00
88 Гражданско дело No 1461/2019, 43 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Й.П.Ч.,
З.Т.Ч.,
Ж.Т.Ч.
ОБЩИНА ВАРНА РАЙОН ПРИМОРСКИ   19.7.2019 10:30
89 Гражданско дело No 8393/2019, 18 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие И.М.М. А.М.М.   19.7.2019 10:30
90 Гражданско дело No 9181/2019, 43 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие З.С.Д.,
Д.В.Д.
    19.7.2019 11:00
91 Гражданско дело No 2806/2019, 43 състав Искове по СК - издръжка, изменение А.И.М.,
Б.З.П.,
М.З.П.
З.Н.П.   19.7.2019 11:30
92 Гражданско дело No 9149/2019, 43 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Е.Г.К. Г.С.К.   19.7.2019 11:30
93 Гражданско дело No 9748/2019, 43 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.И.Г.,
Г.Ц.Г.
    19.7.2019 11:30
94 Гражданско дело No 10748/2019, 24 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие В.В.Д.,
Й.Д.Д.,
П.Д.Д.
Д.П.Д.   19.7.2019 13:00
95 ЧГД No 10217/2019, 31 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО А.И.А.   19.7.2019 14:00
96 Гражданско дело No 1029/2019, 39 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” М.С.К. ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ВАРНА   19.7.2019 15:00
97 Гражданско дело No 9394/2019, 39 състав Искове за развод и недействителност на брака Е.И.П. И.Ж.П.   19.7.2019 15:00
98 Гражданско дело No 7882/2019, 34 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.С.Р.Н.,
М.Б.Н.
Б.К.Н.   22.7.2019 11:00
99 Гражданско дело No 10076/2019, 34 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. П.Т.В. Н.Д.К.   22.7.2019 13:30
100 Гражданско дело No 9095/2019, 26 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     23.7.2019 10:00
101 ЧГД No 5447/2019, 14 състав Предоставяне на срок за приемане или отказ от наследство по искане на заинтересовано лице БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ     23.7.2019 15:00
102 Гражданско дело No 7574/2019, 14 състав Искове за развод и недействителност на брака А.В.Б. Б.Б.Б.   23.7.2019 15:00
103 Гражданско дело No 9330/2019, 14 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.Л.Г.,
Н.Ж.Г.
    23.7.2019 15:00
104 Гражданско дело No 94/2019, 14 състав Искове за развод и недействителност на брака И.Д.Б. Д.Н.Д.   23.7.2019 15:30
105 Гражданско дело No 3924/2019, 14 състав Искове за развод и недействителност на брака Р.Ч.Т. Б.Г.Т.   23.7.2019 15:30
106 Гражданско дело No 10075/2019, 46 състав Искове за развод и недействителност на брака Н.С.Г. М.О.О.   24.7.2019 9:00
107 Гражданско дело No 5444/2019, 25 състав Искове за развод и недействителност на брака С.Н.М. В.С.М.   24.7.2019 13:00
108 Гражданско дело No 17216/2018, 16 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Е.Г.К. П.С.Б.   24.7.2019 13:30
109 Гражданско дело No 17216/2018, 16 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Е.Г.К. П.С.Б.   24.7.2019 13:30
110 Гражданско дело No 7388/2019, 25 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Г.Б.,
Г.Д.Б.
    24.7.2019 13:30
111 Гражданско дело No 7675/2019, 10 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. А.А.А.     24.7.2019 13:30
112 Гражданско дело No 8598/2019, 25 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. С.Л.С.,
М.Н.Ф.
    24.7.2019 13:30
113 Гражданско дело No 8694/2019, 25 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.А.А.,
Е.К.А.
    24.7.2019 13:30
114 Гражданско дело No 9874/2019, 25 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.Г.С.,
И.Й.И.
    24.7.2019 13:30
115 ЧГД No 7312/2019, 25 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО С.Л.Г.   24.7.2019 14:00
116 ЧГД No 7381/2019, 25 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО С.Л.Г.   24.7.2019 14:00
117 Гражданско дело No 10839/2019, 16 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие З.Т.И. С.Ж.С.   24.7.2019 14:00
118 Гражданско дело No 9303/2019, 25 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Ф.Р.Т. Р.Т.Н.,
Н.А.Н.
  24.7.2019 14:30
119 Гражданско дело No 2798/2019, 25 състав Искове за развод и недействителност на брака М.Д.В. Д.К.К.   24.7.2019 15:00
120 Гражданско дело No 9585/2019, 47 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.В.К.,
Н.Л.К.
    26.7.2019 10:00
121 Гражданско дело No 8979/2019, 47 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие И.Д.С. К.Н.Д.   26.7.2019 10:30
122 ЧГД No 10601/2019, 31 състав Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД     26.7.2019 14:00
123 Гражданско дело No 7036/2019, 7 състав Искове по СК - издръжка, изменение Д.Г.Г. Г.В.Г.   29.7.2019 9:00
124 Гражданско дело No 8344/2019, 7 състав Искове за развод и недействителност на брака С.Д.С. М.С.С.   29.7.2019 9:00
125 Гражданско дело No 10212/2019, 7 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.Р.К.,
Х.Н.К.
    29.7.2019 9:00
126 Гражданско дело No 7670/2019, 9 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Е.Р.К. Д.В.Я.   29.7.2019 14:00
127 Гражданско дело No 10480/2019, 9 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Т.Л.М. М.Г.Г.   29.7.2019 14:30
128 Гражданско дело No 7465/2019, 8 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие В.Н.К.,
М.С.И.
С.Д.И.   1.8.2019 10:00
129 Гражданско дело No 10324/2019, 30 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Е.Д.Д. Б.И.Б.   1.8.2019 13:40
130 Гражданско дело No 5702/2019, 30 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие С.Н.Д. К.К.А.   1.8.2019 14:00
131 Гражданско дело No 2457/2019, 20 състав Искове по СК - издръжка, изменение М.М.Г.,
Е.М.Г.,
Г.М.Г.
С.Г.Г.   2.8.2019 9:00
132 Гражданско дело No 5232/2019, 20 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” С.С.Ц. БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД   2.8.2019 9:30
133 Гражданско дело No 2687/2019, 20 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие П.М.Ц.,
Н.П.П.
П.Х.П.   2.8.2019 10:15
134 Гражданско дело No 7642/2019, 20 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие П.М.Ц.,
Н.П.П.
П.Х.П.   2.8.2019 11:00
135 Гражданско дело No 8659/2019, 20 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Т.С.Ж.,
Б.П.Ж.
П.Ж.Ж.   2.8.2019 11:30
136 Гражданско дело No 8935/2019, 35 състав Утвърждаване на споразумение за родителски права С.П.Б.С.,
И.И.С.
    6.8.2019 14:00
137 Гражданско дело No 10253/2019, 35 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Й.Я.,
П.Т.Я.
    6.8.2019 14:00
138 Гражданско дело No 18991/2018, 35 състав Искове по СК - издръжка, изменение А.П.П.,
Г.Т.П.
Т.Д.П.   6.8.2019 14:30
139 Гражданско дело No 7695/2019, 48 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие С.Л.П.,
М.Р.Х.
Р.С.Х.   7.8.2019 10:00
140 Гражданско дело No 9881/2019, 40 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.А.В.,
Р.М.В.
    8.8.2019 10:10
141 Гражданско дело No 7299/2019, 40 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ХЕРМЕС 17 ЕООД Й.М.Х.   8.8.2019 10:20
142 Гражданско дело No 313/2017, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД В.Н.Г.   8.8.2019 10:40
143 Гражданско дело No 15129/2018, 40 състав Искове по СК - издръжка, изменение Ж.М.С.,
Н.К.К.
К.И.К.   8.8.2019 10:40
144 Гражданско дело No 4734/2019, 40 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Т.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   8.8.2019 10:50
145 Гражданско дело No 13870/2018, 40 състав Искове за развод и недействителност на брака Д.Щ.К. К.Т.И.   8.8.2019 11:00
146 Гражданско дело No 18434/2018, 40 състав Искове по СК - издръжка, изменение И.К.С.,
В.К.Т.,
Е.К.Т.
К.Д.Т.   8.8.2019 11:20
147 Гражданско дело No 1141/2019, 40 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.М.К. Р.К.К.   8.8.2019 11:40
148 Гражданско дело No 9715/2019, 42 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Д.Р.И. И.Р.И.   9.8.2019 13:00