РАЙОНЕН СЪД - ВАРНА
Справка за насрочени дела
за периода от 13.10.2017г. до 31.10.2017г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав Насрочване на делото
1 Гражданско дело No 12093/2016, 43 състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение А.Ф.А. К.И.И.,
Н.А.И.
  13.10.2017 9:00
2 Гражданско дело No 6073/2017, 12 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение В.Н.Ч. КОРАЛ-ИВ ООД   13.10.2017 9:00
3 Гражданско дело No 8929/2017, 12 състав Искове по КЗ Г.Й.Й. ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   13.10.2017 9:00
4 Гражданско дело No 14302/2016, 12 състав Делба Ж.Д.Д. М.Д.Д.   13.10.2017 9:30
5 Гражданско дело No 16629/2016, 12 състав Делба Н.С.И.,
С.И.И.
И.Д.И.   13.10.2017 9:30
6 Гражданско дело No 2514/2017, 21 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.Ж.Н. Н.И.А.   13.10.2017 9:30
7 Гражданско дело No 2584/2017, 43 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД В.Р.П.   13.10.2017 9:30
8 Гражданско дело No 4475/2017, 43 състав Искове по КЗ М.С.Ж. ЗК УНИКА АД   13.10.2017 9:30
9 Гражданско дело No 10409/2017, 21 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Д.Р.Д.     13.10.2017 9:30
10 Гражданско дело No 12735/2017, 21 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Л.К.М. М.С.М.   13.10.2017 9:30
11 Гражданско дело No 6273/2006, 21 състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН А.Г.Б. И.С.Р.,
Д.Г.Р.,
Г.Д.Р.,
С.Д.С.
  13.10.2017 10:00
12 Гражданско дело No 664/2017, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД М.Д.Й.   13.10.2017 10:00
13 Гражданско дело No 1484/2017, 43 състав Искове по КЗ И.А.К. ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   13.10.2017 10:00
14 Гражданско дело No 2986/2017, 11 състав Искове по КЗ З.Д.Д. ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   13.10.2017 10:00
15 Гражданско дело No 4670/2017, 21 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Т.Д.Д. Н.В.И.   13.10.2017 10:00
16 Гражданско дело No 5234/2017, 43 състав Искове по КЗ П.К.С. ЗД БУЛ ИНС АД   13.10.2017 10:00
17 Гражданско дело No 7407/2017, 43 състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Р.С.В.Й. ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА АД   13.10.2017 10:00
18 Гражданско дело No 9407/2017, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   13.10.2017 10:00
19 Гражданско дело No 12405/2017, 18 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие С.Т.А.Г. Н.Й.Г.   13.10.2017 10:00
20 Гражданско дело No 14513/2017, 12 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Б.З.М.,
А.А.М.
    13.10.2017 10:00
21 Гражданско дело No 2625/2008, 11 състав Делба В.П.П. Б.С.И.   13.10.2017 10:15
22 Гражданско дело No 10609/2017, 11 състав Искове за развод и недействителност на брака С.Г.Г. Р.К.Г.   13.10.2017 10:15
23 Гражданско дело No 5201/2016, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А.П.А. С.А.Д.   13.10.2017 10:30
24 Гражданско дело No 1412/2017, 21 състав Искове за развод и недействителност на брака С.Л.Х.П. И.Т.П.   13.10.2017 10:30
25 Гражданско дело No 3960/2017, 21 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” В.П.П. ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД   13.10.2017 10:30
26 Гражданско дело No 8931/2017, 12 състав Искове за развод и недействителност на брака М.Н.Д. М.Б.Д.   13.10.2017 10:30
27 Гражданско дело No 9184/2017, 12 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.П.П. А.П.А.   13.10.2017 10:30
28 Гражданско дело No 12483/2017, 12 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.Д.И.,
М.Й.Н.
    13.10.2017 10:30
29 Гражданско дело No 8442/2017, 11 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.И.Т. А.М.К.   13.10.2017 10:40
30 Гражданско дело No 10173/2016, 11 състав Делба З.Н.З. С.Я.В.,
Г.Я.В.,
Я.В.Я.,
Й.В.Я.
  13.10.2017 11:00
31 Гражданско дело No 3047/2017, 11 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ Н.И.Г.,
М.Г.Д.
  13.10.2017 11:00
32 Гражданско дело No 5051/2017, 12 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.В.Г. М.В.П.   13.10.2017 11:00
33 Гражданско дело No 6350/2017, 43 състав Искове за развод и недействителност на брака И.Д.А. Т.В.А.   13.10.2017 11:00
34 Гражданско дело No 7575/2017, 43 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.Г.К.,
Н.Г.Н.
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   13.10.2017 11:00
35 Гражданско дело No 9235/2017, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Е.С.С.,
С.Н.С.
    13.10.2017 11:00
36 Гражданско дело No 9280/2017, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ц.Й.М.,
М.К.К.М.
    13.10.2017 11:00
37 Гражданско дело No 10294/2017, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.С.С.,
С.Д.С.
    13.10.2017 11:00
38 Гражданско дело No 3840/2017, 21 състав Искове по СК - издръжка, изменение П.К.П.,
Д.Л.Д.
К.П.И.   13.10.2017 11:30
39 Гражданско дело No 6597/2017, 11 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Г.П.С. С.С.М.   13.10.2017 11:30
40 Гражданско дело No 7637/2017, 43 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Й.В.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   13.10.2017 11:30
41 Гражданско дело No 10111/2017, 43 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Я.Д. Д.Х.Д.   13.10.2017 11:30
42 Гражданско дело No 2690/2017, 33 състав Искове за развод и недействителност на брака К.Н.М. О.Т.Х.   13.10.2017 13:15
43 Гражданско дело No 1120/2017, 33 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” В.А.М. ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА   13.10.2017 13:30
44 Гражданско дело No 1594/2017, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА СПОРТЕН КЛУБ ГАЛАТА-2009   13.10.2017 13:30
45 Гражданско дело No 10718/2017, 39 състав Искове за развод и недействителност на брака И.Д.Н. Х.К.Н.   13.10.2017 13:30
46 Гражданско дело No 12406/2017, 39 състав Искове за развод и недействителност на брака З.И.С. С.А.С.   13.10.2017 13:30
47 Гражданско дело No 12690/2017, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     13.10.2017 13:30
48 Гражданско дело No 12691/2017, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     13.10.2017 13:30
49 Гражданско дело No 13972/2017, 39 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. К.С.П.     13.10.2017 13:30
50 Гражданско дело No 14175/2017, 9 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Ю.Я.Я.,
Я.Ю.Я.
С.Т.И.   13.10.2017 13:30
51 Гражданско дело No 8055/2017, 9 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Н.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   13.10.2017 14:00
52 Гражданско дело No 8596/2017, 9 състав Искове по СК - издръжка, изменение И.Д.Й. Д.Д.Й.   13.10.2017 14:00
53 Гражданско дело No 10647/2017, 39 състав Утвърждаване на споразумение за родителски права С.С.С.,
П.В.В.
    13.10.2017 14:00
54 Гражданско дело No 12429/2017, 39 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.П.Ш.,
К.Й.Ш.
    13.10.2017 14:00
55 Гражданско дело No 13230/2017, 39 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.П.В.,
А.Г.В.
    13.10.2017 14:00
56 Гражданско дело No 13771/2017, 39 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Й.В.,
В.Й.В.
    13.10.2017 14:00
57 Гражданско дело No 9519/2016, 33 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА М.С.С.,
И.С.Г.
КМЕТА НА ОБЩИНА АКСАКОВО   13.10.2017 14:30
58 Гражданско дело No 14186/2016, 39 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Т.Д.И.,
Р.И.Д.,
Д.И.Д.
ДЖИ ДЖИ ПИ ИНВЕСТМЪНТС ЕООД-ВАРНА   13.10.2017 14:30
59 Гражданско дело No 930/2017, 9 състав Искове за развод и недействителност на брака Д.А.Д. И.Д.Д.   13.10.2017 14:30
60 Гражданско дело No 2192/2017, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТНК КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АД И.А.А.   13.10.2017 14:30
61 Гражданско дело No 3589/2017, 33 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД АУДИО ЕЛЕКТРОНИКА ЕООД   13.10.2017 14:30
62 Гражданско дело No 9825/2017, 39 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.Х.М.,
Ф.Я.М.
    13.10.2017 14:30
63 Гражданско дело No 10068/2017, 39 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.К.С.,
Л.Е.С.
    13.10.2017 14:30
64 Гражданско дело No 2369/2017, 33 състав Искове по КЗ Й.Ж.Й. ОЛИМПИК ЛИМИТЕД АД   13.10.2017 14:45
65 Гражданско дело No 5682/2016, 33 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.Д.П.,
Е.И.П.
Д.А.С.   13.10.2017 15:00
66 Гражданско дело No 3912/2017, 33 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Г.В.Г. ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД   13.10.2017 15:00
67 Гражданско дело No 4623/2017, 33 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.А.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   13.10.2017 15:00
68 Гражданско дело No 10057/2017, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     13.10.2017 16:00
69 Гражданско дело No 10058/2017, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     13.10.2017 16:00
70 Гражданско дело No 10659/2017, 33 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.Д.Д. И.Н.Д.   13.10.2017 16:00
71 Гражданско дело No 9819/2017, 40 състав Искове за развод и недействителност на брака Н.З.Н. Ф.С.Н.   16.10.2017 9:40
72 Гражданско дело No 11852/2017, 40 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.Г.К.,
П.Р.К.
    16.10.2017 9:40
73 Гражданско дело No 12335/2017, 40 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.К.М.,
Р.Р.Ц.
    16.10.2017 9:40
74 Гражданско дело No 6989/2017, 40 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Ю.В.С.     16.10.2017 9:50
75 Гражданско дело No 5965/2017, 40 състав Искове за развод и недействителност на брака В.В.С. Д.С.С.   16.10.2017 10:00
76 Гражданско дело No 4896/2017, 40 състав Делба И.Т.С. Н.В.Н.   16.10.2017 10:10
77 Гражданско дело No 6000/2017, 40 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.А.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   16.10.2017 10:20
78 Гражданско дело No 11876/2016, 40 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Г.М.К.,
С.К.К.
Ж.П.Ж.,
В.П.Ж.,
Д.К.Д.
  16.10.2017 10:30
79 Гражданско дело No 6565/2017, 40 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Т.М.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   16.10.2017 10:30
80 Гражданско дело No 5531/2016, 40 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Е.И.Р. И.Б.Д.,
Д.Р.Д.
  16.10.2017 10:40
81 Гражданско дело No 12709/2016, 40 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 И.Т.В. ОРКИД МУЛТИ КОМПЛЕКС-ВАРНА ЕООД   16.10.2017 11:00
82 Гражданско дело No 4092/2016, 40 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.С.В.,
Р.В.В.,
Р.В.В.,
ВИП БИЛД ЕООД
С.Д.К.,
Е.П.К.
  16.10.2017 11:10
83 Гражданско дело No 3426/2017, 40 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение МИРЕЛА ЕООД Н.И.Н.   16.10.2017 11:20
84 Гражданско дело No 8313/2017, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС ЕООД ВИНПРОМ АЛВИНА ООД   16.10.2017 11:30
85 Гражданско дело No 12298/2017, 41 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Н.Х.С. С.Г.В.,
Д.В.В.
  16.10.2017 13:00
86 Гражданско дело No 13696/2017, 41 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.Р.А.,
М.Б.А.
    16.10.2017 13:00
87 Гражданско дело No 13630/2017, 34 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     16.10.2017 13:15
88 Гражданско дело No 5399/2017, 34 състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА Д.Н.Г.   16.10.2017 13:30
89 Гражданско дело No 6769/2017, 20 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.К.И. Ж.Я.К.   16.10.2017 13:30
90 Гражданско дело No 8120/2017, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД ЧЕРНО МОРЕ АД   16.10.2017 13:30
91 Гражданско дело No 9045/2017, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   16.10.2017 13:30
92 Гражданско дело No 9403/2017, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   16.10.2017 13:30
93 Гражданско дело No 7947/2017, 41 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Н.Ч.,
С.П.Ч.
ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД   16.10.2017 13:45
94 Гражданско дело No 10875/2017, 41 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.Х.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   16.10.2017 13:45
95 Гражданско дело No 7008/2017, 41 състав Искове за развод и недействителност на брака В.В.С. Т.Н.С.   16.10.2017 14:00
96 Гражданско дело No 7395/2017, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г.С.С. В.К.С.   16.10.2017 14:00
97 Гражданско дело No 8697/2017, 34 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение МАРТА 98 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   16.10.2017 14:00
98 Гражданско дело No 10061/2017, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   16.10.2017 14:00
99 Гражданско дело No 10210/2017, 34 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Л.П.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   16.10.2017 14:00
100 Гражданско дело No 12736/2017, 20 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие К.М.Д. Д.А.Д.   16.10.2017 14:00
101 Гражданско дело No 2361/2017, 34 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ Я.Р.И.   16.10.2017 14:30
102 Гражданско дело No 3425/2017, 20 състав Искове за развод и недействителност на брака С.Р.А. С.Б.С.   16.10.2017 14:30
103 Гражданско дело No 4768/2017, 20 състав Искове по КЗ Д.Т.П. ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ АД   16.10.2017 14:30
104 Гражданско дело No 5873/2017, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КИМА КОНСУЛТ ЕООД ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЕАД   16.10.2017 14:30
105 Гражданско дело No 8436/2017, 20 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Х.К.В. Н.-Я.В. ЕТ,
КОМПАНИЯ НАСИЯНА ООД
  16.10.2017 14:30
106 Гражданско дело No 10481/2017, 41 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Р.Б. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   16.10.2017 14:30
107 Гражданско дело No 7837/2017, 41 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 С.Н.П. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД   16.10.2017 14:45
108 Гражданско дело No 13387/2014, 20 състав Делба И.Т.Г. В.М.Ш.   16.10.2017 15:00
109 Гражданско дело No 2129/2017, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД С.Г.А.   16.10.2017 15:00
110 Гражданско дело No 9049/2017, 41 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А.Р.П. А.С.Р.   16.10.2017 15:00
111 Гражданско дело No 10202/2017, 34 състав Искове за развод и недействителност на брака Т.Х.Х. М.Д.Х.   16.10.2017 15:00
112 Гражданско дело No 13048/2017, 20 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     16.10.2017 15:00
113 Гражданско дело No 13543/2017, 20 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     16.10.2017 15:00
114 Гражданско дело No 5738/2017, 20 състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права А.Д.С. М.И.А.   16.10.2017 15:30
115 Гражданско дело No 7863/2017, 34 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Е.М.Щ.   16.10.2017 15:30
116 Гражданско дело No 15416/2016, 34 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Н.Д.С. Т.К.Д.,
Д.К.Д.
  16.10.2017 16:00
117 Гражданско дело No 7442/2016, 26 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Г.Й.С. Р.Р.И.,
М.К.И.
  17.10.2017 9:00
118 Гражданско дело No 7400/2017, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   17.10.2017 9:00
119 Гражданско дело No 13760/2017, 26 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Р.М.Б.     17.10.2017 9:00
120 Гражданско дело No 12801/2016, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД П.С.С.   17.10.2017 9:30
121 Гражданско дело No 2687/2017, 26 състав Искове за развод и недействителност на брака П.С.Н. Ц.Л.Н.   17.10.2017 9:30
122 Гражданско дело No 6145/2017, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Д.Е.Д.   17.10.2017 9:30
123 Гражданско дело No 5089/2017, 49 състав Искове по КЗ С.С.А. ЗД БУЛ ИНС АД   17.10.2017 10:00
124 Гражданско дело No 6012/2017, 26 състав Искове по КЗ И.А.З. ЗК ЛЕВ ИНС АД   17.10.2017 10:00
125 Гражданско дело No 6765/2017, 26 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Н.Н.К. Д.Б.М.   17.10.2017 10:00
126 Гражданско дело No 7193/2017, 26 състав Искове по КЗ ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА   17.10.2017 10:00
127 Гражданско дело No 7251/2017, 49 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.К.М. И.Б.М.   17.10.2017 10:00
128 Гражданско дело No 7952/2017, 49 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.И.А. Й.В.М.   17.10.2017 10:00
129 Гражданско дело No 9877/2017, 17 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА Б.Г.Г.,
В.Г.Б.
КМЕТА НА ОБЩИНА АКСАКОВО   17.10.2017 10:00
130 Гражданско дело No 13973/2017, 17 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.К.П.,
Е.Й.П.
    17.10.2017 10:00
131 Гражданско дело No 14583/2017, 17 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.Х.Р.,
Р.М.Р.
    17.10.2017 10:00
132 Гражданско дело No 15054/2012, 26 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.В.С. К.И.И.,
М.М.Х.,
Т.Х.Т.
  17.10.2017 10:30
133 Гражданско дело No 10911/2016, 49 състав Делба А.С.Н. Н.С.С.,
П.И.С.,
М.Р.С.,
П.С.П.,
Р.С.П.,
Х.П.С.,
И.П.З.,
С.М.С.,
И.М.М.,
Л.М.М.,
Д.М.С.,
С.Й.С.,
К.Й.Г.,
С.В.М.
  17.10.2017 10:30
134 Гражданско дело No 3902/2017, 17 състав Искове по КЗ П.Х.И. ЗАД АРМЕЕЦ АД   17.10.2017 10:30
135 Гражданско дело No 6355/2017, 49 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Л.Д.И.,
Н.Н.Н.
В.-П.М. ЕТ   17.10.2017 10:30
136 Гражданско дело No 7696/2017, 26 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.К.Т. ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Н.Й. ВАПЦАРОВ   17.10.2017 10:30
137 Гражданско дело No 9973/2017, 17 състав Искове за развод и недействителност на брака М.В.И. Х.И.И.   17.10.2017 10:30
138 Гражданско дело No 3664/2017, 17 състав Искове за развод и недействителност на брака И.Г.Д. Г.М.Л.   17.10.2017 11:00
139 Гражданско дело No 6147/2017, 17 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Г.И.Д.,
С.Г.И.
А.А.С.   17.10.2017 11:00
140 Гражданско дело No 6208/2017, 49 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Н.Й. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   17.10.2017 11:00
141 Гражданско дело No 6711/2017, 49 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване А.С.Ч. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   17.10.2017 11:00
142 Гражданско дело No 6715/2017, 26 състав Искове за развод и недействителност на брака И.П.Д. С.К.Д.   17.10.2017 11:00
143 Гражданско дело No 7472/2017, 49 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване М.И.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   17.10.2017 11:00
144 Гражданско дело No 11319/2017, 26 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.П.П.,
П.Д.П.
    17.10.2017 11:00
145 Гражданско дело No 13223/2017, 49 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.Р.Н.,
Н.Т.Н.
    17.10.2017 11:00
146 Гражданско дело No 3461/2017, 49 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЕВРОСТРОЙ В.ТЪРНОВО ООД ЕНЕРГО-ПРО ЕНЕРГИЙНИ УСЛУГИ ЕООД   17.10.2017 11:30
147 Гражданско дело No 4380/2017, 17 състав Искове за трудово възнаграждение И.М.И. ВМ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД,
БУЛМИНЕРАЛ АД
  17.10.2017 11:30
148 Гражданско дело No 6558/2017, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   17.10.2017 11:30
149 Гражданско дело No 7581/2017, 49 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   17.10.2017 11:30
150 Гражданско дело No 7963/2017, 49 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.К.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   17.10.2017 11:30
151 Гражданско дело No 12748/2017, 14 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.М.Ж.,
Д.В.Ж.
    17.10.2017 13:30
152 Гражданско дело No 13217/2017, 14 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.В.В.,
М.Б.Б.
    17.10.2017 13:30
153 Гражданско дело No 13772/2017, 14 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.Д.Т.П.,
Б.Х.П.
    17.10.2017 13:30
154 Гражданско дело No 14463/2017, 14 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. С.А.М.     17.10.2017 13:30
155 Гражданско дело No 7403/2017, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   17.10.2017 14:30
156 Гражданско дело No 7946/2017, 14 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   17.10.2017 14:30
157 Гражданско дело No 8123/2017, 14 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.А.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   17.10.2017 14:30
158 Гражданско дело No 7506/2017, 14 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ИНХОМ ООД ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД   17.10.2017 15:00
159 Гражданско дело No 9271/2017, 14 състав Иск за изкупуване на част от съсобствен имот Ц.Д.К.И. ОБЩИНА ВАРНА   17.10.2017 15:00
160 Гражданско дело No 14357/2017, 14 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Ж.Г.А. Х.Х.А.   17.10.2017 15:30
161 Гражданско дело No 10861/2017, 25 състав Искове за развод и недействителност на брака Е.А.Г. Д.Е.Г.   18.10.2017 8:30
162 Гражданско дело No 12490/2017, 25 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.Н.Г.,
Д.В.Д.
    18.10.2017 8:30
163 Гражданско дело No 13277/2017, 25 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие П.Г.Б.,
М.Р.Т.
    18.10.2017 8:30
164 Гражданско дело No 13625/2017, 25 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.Д.В.,
Д.К.В.
    18.10.2017 8:30
165 Гражданско дело No 14087/2017, 25 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Е.Д.Н.,
Г.И.Н.
    18.10.2017 8:30
166 Гражданско дело No 7399/2017, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.10.2017 9:00
167 Гражданско дело No 7639/2017, 25 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване С.Р.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.10.2017 9:00
168 Гражданско дело No 7835/2017, 25 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.В.Р. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.10.2017 9:00
169 Гражданско дело No 7958/2017, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.10.2017 9:00
170 Гражданско дело No 9284/2017, 25 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване А.Д.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.10.2017 9:00
171 Гражданско дело No 606/2012, 25 състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ М.С.П. К.Н.А.   18.10.2017 9:30
172 Гражданско дело No 4624/2017, 48 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД К.М.К.   18.10.2017 9:30
173 Гражданско дело No 6008/2017, 48 състав Делба И.Г.Д. П.Г.Я.   18.10.2017 9:30
174 Гражданско дело No 8591/2017, 25 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ОБЩИНА ВАРНА   18.10.2017 9:30
175 Гражданско дело No 9263/2017, 25 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.Н.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.10.2017 9:30
176 Гражданско дело No 10652/2017, 48 състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД В.Г.С.   18.10.2017 9:30
177 Гражданско дело No 6004/2017, 48 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.Л.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.10.2017 10:00
178 Гражданско дело No 6950/2017, 48 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.М.П. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.10.2017 10:00
179 Гражданско дело No 6955/2017, 48 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.К.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.10.2017 10:00
180 Гражданско дело No 7477/2017, 25 състав Искове по КЗ ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД М.М.Д.   18.10.2017 10:00
181 Гражданско дело No 14564/2017, 46 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     18.10.2017 10:00
182 Гражданско дело No 14565/2017, 43 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     18.10.2017 10:00
183 Гражданско дело No 2585/2017, 25 състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение С.А.В. К.И.М.   18.10.2017 10:30
184 Гражданско дело No 5233/2017, 48 състав Искове по КЗ Д.Г.М. ЗАД АРМЕЕЦ АД   18.10.2017 10:30
185 Гражданско дело No 8067/2017, 48 състав Искове за развод и недействителност на брака Н.А.Ш. Щ.Е.Ш.   18.10.2017 10:30
186 Гражданско дело No 10208/2017, 16 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. М.Г.С.     18.10.2017 13:00
187 Гражданско дело No 5737/2017, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Ю.Р.А.   18.10.2017 13:30
188 Гражданско дело No 7960/2017, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.И.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.10.2017 13:30
189 Гражданско дело No 8177/2017, 16 състав Искове за развод и недействителност на брака Р.Р.С. М.С.С.   18.10.2017 13:30
190 Гражданско дело No 9726/2017, 16 състав Искове за развод и недействителност на брака В.М.Г.П. Н.Г.П.   18.10.2017 13:30
191 Гражданско дело No 10063/2017, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.10.2017 13:30
192 Гражданско дело No 10066/2017, 19 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.В.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.10.2017 13:30
193 Гражданско дело No 10722/2017, 19 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Н.С.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.10.2017 13:30
194 Гражданско дело No 16087/2016, 7 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Ф.С.Т. С.П.С.,
Е.П.Д.
  18.10.2017 14:00
195 Гражданско дело No 2184/2017, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение С.Й.Д. С.К.Й.   18.10.2017 14:00
196 Гражданско дело No 6277/2017, 7 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.С.Н. Т.Б.Б.   18.10.2017 14:00
197 Гражданско дело No 6398/2017, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД С.С.П.   18.10.2017 14:00
198 Гражданско дело No 6866/2017, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.10.2017 14:00
199 Гражданско дело No 7834/2017, 16 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Д.С.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.10.2017 14:00
200 Гражданско дело No 7921/2017, 19 състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД В.С.К.   18.10.2017 14:00
201 Гражданско дело No 11411/2017, 7 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Р.К.Ж. ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ-ВАРНА   18.10.2017 14:00
202 Гражданско дело No 836/2017, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД Г.М.К.Г.   18.10.2017 14:30
203 Гражданско дело No 4775/2017, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение В.М.Н. Й.Т.Й.   18.10.2017 14:30
204 Гражданско дело No 7185/2017, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Д.П.Д.   18.10.2017 14:30
205 Гражданско дело No 3903/2017, 16 състав Искове за недействителност на правни сделки Д.П.С. Ж.П.С.   18.10.2017 15:00
206 Гражданско дело No 7959/2017, 16 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   18.10.2017 15:00
207 Гражданско дело No 5586/2017, 19 състав Искове по КЗ Д.Т.Р. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ОЛИМПИК-КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ   18.10.2017 15:30
208 Гражданско дело No 9607/2015, 16 състав Делба Ц.К.К. Д.К.В.   18.10.2017 16:00
209 Гражданско дело No 16543/2016, 16 състав Искове за недействителност на правни сделки М.Г.Й. МЕТАЛЕКС БИЛД ООД   18.10.2017 16:00
210 Гражданско дело No 3336/2017, 19 състав Искове за трудово възнаграждение Р.А.Г. ЕР ВИА ООД   18.10.2017 16:00
211 Гражданско дело No 4392/2017, 16 състав Искове за трудово възнаграждение С.Д.С. ВМ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД,
БУЛМИНЕРАЛ АД
  18.10.2017 16:30
212 Гражданско дело No 4413/2017, 16 състав Искове за трудово възнаграждение С.С.Ч. ВМ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД,
БУЛМИНЕРАЛ АД
  18.10.2017 16:30
213 Гражданско дело No 7823/2017, 8 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД М.Н.К.   19.10.2017 9:30
214 Гражданско дело No 10285/2017, 8 състав Искове за развод и недействителност на брака С.К.М. Х.М.М.   19.10.2017 9:30
215 Гражданско дело No 1963/2017, 8 състав Делба С.И.П. В.И.П.   19.10.2017 10:00
216 Гражданско дело No 9405/2017, 8 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.10.2017 10:00
217 Гражданско дело No 9685/2017, 8 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.Е.Б. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.10.2017 10:00
218 Гражданско дело No 9945/2017, 8 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.10.2017 10:00
219 Гражданско дело No 5214/2017, 8 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЮНИКОС ООД К.А.А.   19.10.2017 10:30
220 Гражданско дело No 10064/2017, 8 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.10.2017 10:30
221 Гражданско дело No 11895/2016, 8 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ТЪРГОВСКА БАЗА ООД АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ СОФИЯ   19.10.2017 11:00
222 Гражданско дело No 6425/2017, 30 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Р.В.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.10.2017 13:30
223 Гражданско дело No 6564/2017, 30 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Л.Й.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.10.2017 13:30
224 Гражданско дело No 7647/2017, 10 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.В.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.10.2017 13:30
225 Гражданско дело No 9404/2017, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.10.2017 13:30
226 Гражданско дело No 10470/2017, 10 състав Искове за развод и недействителност на брака И.Ж.С. М.Х.С.   19.10.2017 13:30
227 Гражданско дело No 10693/2017, 30 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Х.С.Я.     19.10.2017 13:30
228 Гражданско дело No 5211/2017, 30 състав Искове по КЗ Р.А.Д. ЗД БУЛ ИНС АД   19.10.2017 14:00
229 Гражданско дело No 5395/2017, 10 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 ИПОН-2002 ЕООД БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ   19.10.2017 14:00
230 Гражданско дело No 5594/2017, 30 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ИНТЕЙК ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   19.10.2017 14:00
231 Гражданско дело No 6210/2017, 30 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФИНАНСЦЕНТЪР ЕООД М.Г.П.   19.10.2017 14:00
232 Гражданско дело No 11847/2017, 10 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     19.10.2017 14:00
233 Гражданско дело No 15516/2016, 30 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ФОНДАЦИЯ КАРИН ДОМ Б.В.Ш.   19.10.2017 14:30
234 Гражданско дело No 5381/2017, 10 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.Н.Т. С.Д.Р.   19.10.2017 14:30
235 Гражданско дело No 10207/2017, 10 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД Д.С.О.   19.10.2017 14:30
236 Гражданско дело No 12265/2017, 30 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Н.Д.,
М.К.К.
    19.10.2017 14:30
237 Гражданско дело No 4415/2017, 30 състав Искове за трудово възнаграждение Р.Й.К. ВМ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД,
БУЛМИНЕРАЛ АД
  19.10.2017 15:00
238 Гражданско дело No 4477/2017, 30 състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен И.Г.И.,
С.Л.Щ.,
Р.Д.М.,
М.Щ.И.
БЕТОН КОМ ООД   19.10.2017 15:00
239 Гражданско дело No 6268/2017, 10 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Л.Г.М. К.К.С.,
Я.А.С.
  19.10.2017 15:00
240 Гражданско дело No 7511/2017, 10 състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД К.В.К.   19.10.2017 15:00
241 Гражданско дело No 2120/2017, 10 състав Искове за недействителност на правни сделки Г.П.Г.,
А.П.Г.
БЪЛГЕРИЪН РИТЕЙЛ СЪРВИСИЗ АД   19.10.2017 15:30
242 Гражданско дело No 5731/2017, 30 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване АВТО-ХИТ КАРЛИТО И.П.ЕООД С.Л.Х.П.   19.10.2017 15:30
243 Гражданско дело No 7463/2017, 10 състав Искове по КЗ Г.Д.К. ЗД БУЛ ИНС АД   19.10.2017 15:30
244 Гражданско дело No 9480/2017, 10 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Д.К.К. И.С.Н.   19.10.2017 16:00
245 Гражданско дело No 8586/2017, 12 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.Н.Н. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   20.10.2017 8:30
246 Гражданско дело No 9247/2017, 12 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.С.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   20.10.2017 8:30
247 Гражданско дело No 4473/2017, 18 състав Искове за развод и недействителност на брака Т.Ш.Д. С.С.Д.   20.10.2017 9:30
248 Гражданско дело No 10434/2017, 18 състав Искове за развод и недействителност на брака А.А.К. А.Ф.К.   20.10.2017 9:30
249 Гражданско дело No 5101/2017, 18 състав Искове по КЗ А.В.М. ДЗИ-ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   20.10.2017 10:00
250 Гражданско дело No 6081/2017, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ОБЩИНА ВАРНА   20.10.2017 10:00
251 Гражданско дело No 6265/2017, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Х.Н.Д.   20.10.2017 10:00
252 Гражданско дело No 6861/2017, 18 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЧЕРКЕЗОВ ЕООД НЕОФРОН ЕООД   20.10.2017 10:00
253 Гражданско дело No 10858/2017, 12 състав Искове по СК - издръжка, изменение Н.П.С.,
П.А.М.
А.А.М.   20.10.2017 10:00
254 Гражданско дело No 13697/2017, 12 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.Е.Т.Д.,
Г.В.Г.
    20.10.2017 10:00
255 Гражданско дело No 6429/2017, 18 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Р.Р. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   20.10.2017 10:30
256 Гражданско дело No 6843/2017, 12 състав Искове за развод и недействителност на брака С.А.В. Ж.А.А.   20.10.2017 10:30
257 Гражданско дело No 6871/2017, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   20.10.2017 10:30
258 Гражданско дело No 7200/2017, 18 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Й.К.Й. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   20.10.2017 10:30
259 Гражданско дело No 5884/2017, 18 състав Делба Р.В.Д.,
В.С.С.
С.М.С.,
Й.М.С.
  20.10.2017 11:00
260 Гражданско дело No 6399/2017, 18 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Я.Г.Я.   20.10.2017 11:00
261 Гражданско дело No 14937/2014, 18 състав Делба Г.С.М. Т.П.Л.   20.10.2017 11:30
262 Гражданско дело No 5744/2016, 42 състав Делба Й.А.Г. С.А.М.   20.10.2017 13:00
263 Гражданско дело No 16708/2016, 42 състав Искове за недействителност на правни сделки Д.В.А.Ф. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД   20.10.2017 13:00
264 Гражданско дело No 1175/2017, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Г.И.Х.,
Д.И.Г.
  20.10.2017 13:00
265 Гражданско дело No 2972/2017, 39 състав Искове по КЗ И.С.Д. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   20.10.2017 13:00
266 Гражданско дело No 5034/2017, 39 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.И.Ц. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   20.10.2017 13:00
267 Гражданско дело No 6614/2017, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ М-СТ ТРАКАТА УЛ.ШЕСТА 21 Д.Н.Д.   20.10.2017 13:00
268 Гражданско дело No 7571/2017, 24 състав Искове по КЗ М.И.Т. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   20.10.2017 13:00
269 Гражданско дело No 7628/2017, 24 състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД Ф.С.А.   20.10.2017 13:00
270 Гражданско дело No 8126/2017, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   20.10.2017 13:00
271 Гражданско дело No 8695/2017, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   20.10.2017 13:00
272 Гражданско дело No 10936/2017, 24 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.В.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   20.10.2017 13:00
273 Гражданско дело No 13046/2017, 24 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     20.10.2017 13:00
274 Гражданско дело No 13214/2017, 24 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     20.10.2017 13:00
275 Гражданско дело No 13544/2017, 24 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     20.10.2017 13:00
276 Гражданско дело No 14397/2017, 24 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     20.10.2017 13:00
277 Гражданско дело No 14435/2017, 39 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.В.П.,
С.А.П.
    20.10.2017 13:00
278 Гражданско дело No 4393/2017, 39 състав Искове за трудово възнаграждение Е.Н.С. ВМ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД,
БУЛМИНЕРАЛ АД
  20.10.2017 13:30
279 Гражданско дело No 4404/2017, 39 състав Искове за трудово възнаграждение М.И.Г. ВМ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД,
БУЛМИНЕРАЛ АД
  20.10.2017 13:30
280 Гражданско дело No 5650/2017, 39 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ВАРНА ООД Ц.О.Ф.   20.10.2017 13:30
281 Гражданско дело No 13759/2017, 42 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.П.Б.,
А.А.Б.
    20.10.2017 13:30
282 Гражданско дело No 14145/2017, 42 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.Г.П.,
А.Р.С.П.
    20.10.2017 13:30
283 Гражданско дело No 13189/2016, 39 състав Искове за развод и недействителност на брака С.Х.Д. Х.Д.Д.   20.10.2017 14:00
284 Гражданско дело No 3905/2017, 39 състав Искове по КЗ С.Н.И. ЗК УНИКА АД   20.10.2017 14:00
285 Гражданско дело No 5651/2017, 39 състав Искове за развод и недействителност на брака Х.И.М. Р.И.Ж.   20.10.2017 14:00
286 Гражданско дело No 6267/2017, 24 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ОБЩИНА ВАРНА   20.10.2017 14:00
287 Гражданско дело No 9487/2017, 7 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Е.Я.М.     20.10.2017 14:00
288 Гражданско дело No 10065/2017, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   20.10.2017 14:00
289 Гражданско дело No 11559/2017, 42 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.М.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   20.10.2017 14:00
290 Гражданско дело No 2128/2016, 39 състав Делба Й.Г.А. П.С.А.,
Е.С.Н.
  20.10.2017 14:30
291 Гражданско дело No 1846/2017, 39 състав Искове на работника или служителя за други обезщетения при непрекратено ТПО М.Т.С. ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ АД   20.10.2017 14:30
292 Гражданско дело No 1921/2017, 42 състав Искове по КЗ Г.Н.Г. ЗК ЛЕВ ИНС АД   20.10.2017 14:30
293 Гражданско дело No 2190/2017, 24 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Т.И.И. П.П.О.   20.10.2017 14:30
294 Гражданско дело No 10443/2017, 42 състав Искове по КЗ Д.Р.В. ЗАД АРМЕЕЦ АД   20.10.2017 14:30
295 Гражданско дело No 16682/2016, 24 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.Ц.П. ОБЩИНА ВАРНА   20.10.2017 15:00
296 Гражданско дело No 2359/2017, 42 състав Искове по КЗ А.Б.С. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   20.10.2017 15:00
297 Гражданско дело No 5734/2017, 24 състав Павлов иск БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД Е.С.Я.,
М.В.Я.
  20.10.2017 15:00
298 Гражданско дело No 11415/2017, 24 състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД М.А.М.   20.10.2017 15:00
299 Гражданско дело No 3149/2017, 42 състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС П.С.Б. М.С.Б.,
Б.Н.Б.,
Б.Е.Б.
  20.10.2017 15:30
300 Гражданско дело No 4410/2017, 42 състав Искове за трудово възнаграждение С.Х.М. ВМ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД,
БУЛМИНЕРАЛ АД
  20.10.2017 15:30
301 Гражданско дело No 11214/2017, 42 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие А.А.С.,
Б.Й.А.
Ц.Н.А.   20.10.2017 15:30
302 Гражданско дело No 16368/2016, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД Ц.Н.Ц.   23.10.2017 9:40
303 Гражданско дело No 8185/2017, 40 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Й.Д.Й. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.10.2017 9:50
304 Гражданско дело No 6556/2017, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.10.2017 10:00
305 Гражданско дело No 7579/2017, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.10.2017 10:00
306 Гражданско дело No 15654/2016, 40 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КУЛ ООД ДОМИНАНТ-М ООД   23.10.2017 10:10
307 Гражданско дело No 4773/2017, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение М.К.Д. Б.П.З.   23.10.2017 10:20
308 Гражданско дело No 5640/2017, 40 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.К.Г. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.10.2017 10:30
309 Гражданско дело No 6197/2017, 40 състав Искове по КЗ ЮЛИС ТРАНС ЕООД ЗД БУЛ ИНС АД   23.10.2017 10:40
310 Гражданско дело No 5728/2017, 40 състав Искове по КЗ В.И.Х. ЗД БУЛ ИНС АД   23.10.2017 10:50
311 Гражданско дело No 5087/2017, 40 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СПИНИНГ 100 ЕООД ЧЕРНОМОРСКА РИБА ЕООД   23.10.2017 11:00
312 Гражданско дело No 7530/2017, 40 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.С.З. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.10.2017 11:10
313 Гражданско дело No 14404/2016, 40 състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение И.К.Б. Д.С.Р.,
Р.С.Р.
  23.10.2017 11:20
314 Гражданско дело No 15469/2016, 40 състав Искове по СК - издръжка, изменение М.Х.Б.,
А.П.В.,
С.П.В.
П.К.В.   23.10.2017 11:30
315 Гражданско дело No 4431/2017, 40 състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС Н.А.Н.,
Д.В.Д.,
Я.Н.С.,
Я.Х.Д.,
З.Д.С.,
Т.Х.Т.,
П.Н.В.
ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗВЕЗДИЦА   23.10.2017 11:40
316 Гражданско дело No 2578/2017, 41 състав Искове за трудово възнаграждение С.Х.А. ЛОВОС ООД   23.10.2017 13:00
317 Гражданско дело No 14437/2017, 41 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.И.Д.,
Н.П.Т.
    23.10.2017 13:00
318 Гражданско дело No 13870/2017, 41 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. К.Й.С.,
Д.К.Л.С.
    23.10.2017 13:10
319 Гражданско дело No 10762/2016, 41 състав Делба В.Н.А. Т.Н.Н.,
С.Н.Н.
  23.10.2017 13:20
320 Гражданско дело No 5735/2017, 41 състав Искове по КЗ А.Н.К. ЗК ЛЕВ ИНС АД   23.10.2017 13:30
321 Гражданско дело No 14563/2017, 34 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     23.10.2017 13:30
322 Гражданско дело No 1026/2017, 34 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.Р.Р. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.10.2017 14:00
323 Гражданско дело No 6998/2017, 41 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.С.А.,
С.М.А.,
Д.В.А.
В.Ж.К.,
С.Ж.С.
  23.10.2017 14:00
324 Гражданско дело No 9721/2017, 34 състав Искове по КЗ С.С.И. ЗК ЛЕВ ИНС АД   23.10.2017 14:00
325 Гражданско дело No 11725/2017, 41 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.В.П.,
Й.В.Н.
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   23.10.2017 14:35
326 Гражданско дело No 6615/2017, 41 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.Д.Г.,
Д.Д.Н.,
С.И.Т.,
Н.И.С.,
Т.Д.Д.
П.И.Т.,
Ж.Г.Т.
  23.10.2017 15:00
327 Гражданско дело No 5580/2017, 41 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Я.М.Х. Ц.С.С.   23.10.2017 15:30
328 Гражданско дело No 12061/2017, 41 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Н.М.В. ПОРТОВИ ФЛОТ-99 ЕООД   23.10.2017 15:30
329 Гражданско дело No 1111/2017, 41 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Б.Д. Н.И.В.,
В.Д.В.,
И.К.И.,
Й.Н.Г.
  23.10.2017 16:00
330 Гражданско дело No 7466/2017, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ИНТЕЙК ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.10.2017 9:00
331 Гражданско дело No 9731/2017, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.10.2017 9:00
332 Гражданско дело No 13218/2017, 26 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ю.Ц.Н.,
К.И.Н.
    24.10.2017 9:00
333 Гражданско дело No 13754/2017, 26 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. М.М.К.     24.10.2017 9:00
334 Гражданско дело No 5643/2017, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД С.П.Н.   24.10.2017 9:30
335 Гражданско дело No 7343/2017, 26 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Д.В.С.   24.10.2017 9:30
336 Гражданско дело No 3154/2017, 26 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.Е.Й. М.Я.Х.Й.,
Е.П.Й.,
РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД
  24.10.2017 10:00
337 Гражданско дело No 8069/2017, 26 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КРОСИСТ 002 ЕООД ТРАНСКАР БЪЛГАРИЯ ООД   24.10.2017 10:00
338 Гражданско дело No 3835/2017, 26 състав Искове по КЗ В.С.Д. ЗК УНИКА АД   24.10.2017 10:30
339 Гражданско дело No 3836/2017, 26 състав Искове по КЗ В.С.Д. ЗК УНИКА АД   24.10.2017 10:30
340 Гражданско дело No 4429/2017, 26 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение В.Ц.Н. С.Й.А.   24.10.2017 11:00
341 Гражданско дело No 14082/2016, 14 състав Искове по КЗ С.Д.Д. ЗАД АРМЕЕЦ АД   24.10.2017 13:30
342 Гражданско дело No 1109/2017, 31 състав Павлов иск ФЪРАТ ПЛАСТИК КАУЧУК САНАЙИИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ ЕЛТЕКС ГН ООД,
ИНТЕР ИНВЕСТ ЕООД
  24.10.2017 13:30
343 Гражданско дело No 1976/2017, 35 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.С.М. Н.И.К.   24.10.2017 13:30
344 Гражданско дело No 6595/2017, 31 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕКОМЕТ 90 ЕООД БОРИСЛАВА БОЕВА ЕООД   24.10.2017 13:30
345 Гражданско дело No 7195/2017, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.10.2017 13:30
346 Гражданско дело No 11407/2017, 14 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Ю.А.А.     24.10.2017 13:30
347 Гражданско дело No 14477/2017, 14 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.Б.Б.,
С.В.Б.
    24.10.2017 13:30
348 Гражданско дело No 10981/2015, 35 състав Делба С.Г.Б.,
М.А.Й.
Н.Н.Б.,
С.Т.Л.,
М.Й.Д.,
В.Й.Т.,
Д.Н.Г.,
М.В.К.,
К.Й.Н.,
Н.Н.Л.,
Л.А.А.,
С.Г.К.
  24.10.2017 14:00
349 Гражданско дело No 11351/2016, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.10.2017 14:00
350 Гражданско дело No 3534/2017, 31 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕМ И ЕЛ ПАРТНЪРС ООД ДАЙМАНД ХИЛ ЕООД   24.10.2017 14:00
351 Гражданско дело No 5648/2017, 35 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 М.Д.Н. ОБЩИНА ВАРНА   24.10.2017 14:00
352 Гражданско дело No 6868/2017, 31 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД В.Г.Д.   24.10.2017 14:00
353 Гражданско дело No 7635/2017, 31 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.А.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.10.2017 14:00
354 Гражданско дело No 11421/2017, 14 състав Искове за развод и недействителност на брака Г.А.Х. А.М.Х.   24.10.2017 14:00
355 Гражданско дело No 12756/2017, 31 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.С.Ч.,
М.П.Ч.
    24.10.2017 14:00
356 Гражданско дело No 13301/2017, 14 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА С.В.П. ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ АКСАКОВО   24.10.2017 14:00
357 Гражданско дело No 2692/2017, 35 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ М.А.Б.,
З.М.В.П.,
И.С.П.
П.Г.Г.,
И.В.Г.
  24.10.2017 14:30
358 Гражданско дело No 3587/2017, 35 състав Искове по КЗ Н.И.И. ЗАД ДАЛЛБОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ ЕАД   24.10.2017 14:30
359 Гражданско дело No 7968/2017, 31 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ИМАГИНЕМ ЕООД ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕИГ РЕ ЕАД   24.10.2017 14:30
360 Гражданско дело No 9895/2017, 31 състав Искове по ЗОДОВ Н.Г.К. ДЪРЖАВАТА ЧРЕЗ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ,
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - ВАРНА,
ВТОРО РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ВАРНА,
ОД НА МВР - ВАРНА,
ПРОКУРАТУРАТА НА РБЪЛГАРИЯ
  24.10.2017 14:30
361 Гражданско дело No 13315/2017, 31 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Б.А.,
К.Г.А.
    24.10.2017 14:30
362 Гражданско дело No 14181/2017, 31 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.Г.К.,
Д.Д.К.
    24.10.2017 14:30
363 Гражданско дело No 14560/2017, 35 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Б.В.Ш.,
К.Г.Ш.
    24.10.2017 14:30
364 Гражданско дело No 7524/2017, 35 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.Д.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.10.2017 15:00
365 Гражданско дело No 7533/2017, 31 състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА П.Д.Г. КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА   24.10.2017 15:00
366 Гражданско дело No 7702/2017, 35 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.И.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.10.2017 15:00
367 Гражданско дело No 11497/2017, 31 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Т.Г.И.     24.10.2017 15:00
368 Гражданско дело No 14700/2017, 35 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Д.П.И. П.И.А.   24.10.2017 15:00
369 Гражданско дело No 7197/2017, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   24.10.2017 15:30
370 Гражданско дело No 6954/2017, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД ИГНАТОВ И СИНОВЕ ЕООД   24.10.2017 15:50
371 Гражданско дело No 13334/2016, 35 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.И.З.,
Т.Д.С.,
С.Д.Б.
Г.Н.Н.   24.10.2017 16:00
372 Гражданско дело No 9092/2016, 25 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Ж.Т.А.,
Д.Т.Я.
КАБАКУМ ИНВЕСТМЪНТ ЕООД,
КАБАКУМ РЕЗИДЪНС ЕООД
  25.10.2017 10:00
373 Гражданско дело No 143/2017, 16 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.А.А.,
И.М.Е.,
А.М.Е.
М.И.Е.   25.10.2017 13:00
374 Гражданско дело No 6016/2017, 16 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.Д.Д. И.Г.И.   25.10.2017 13:30
375 Гражданско дело No 6016/2017, 16 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.Д.Д. И.Г.И.   25.10.2017 13:30
376 Гражданско дело No 11427/2017, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.10.2017 13:30
377 Гражданско дело No 7644/2017, 19 състав Искове за развод и недействителност на брака М.Г.К. Я.Я.С.   25.10.2017 14:00
378 Гражданско дело No 13955/2017, 16 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Р.Т.П. П.С.П.   25.10.2017 14:00
379 Гражданско дело No 3055/2017, 19 състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА И.И.Г. СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД   25.10.2017 14:30
380 Гражданско дело No 6130/2017, 19 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.Х.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   25.10.2017 14:30
381 Гражданско дело No 888/2015, 19 състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Т.В.Н. ТЕДИ-2007 ЕООД,
К.Г.М.,
В.В.Ц.,
В.Н.И.,
З.Е.И.,
Н.В.Н.
  25.10.2017 15:00
382 Гражданско дело No 16616/2016, 19 състав Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи Ф.П.Д. М.Г.Н.   25.10.2017 15:00
383 Гражданско дело No 1907/2017, 19 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение К.Д.Н. Д.А.Н.   25.10.2017 15:00
384 Гражданско дело No 4471/2017, 19 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение М.С.З. ГАБРИЕЛИДЕС ГРУП ЕООД   25.10.2017 15:30
385 Гражданско дело No 10110/2017, 19 състав Искове за развод и недействителност на брака П.Й.А. К.Д.А.   25.10.2017 15:30
386 Гражданско дело No 15328/2016, 7 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-ШУМЕН ООД Н.Г.Х.   26.10.2017 9:30
387 Гражданско дело No 16378/2016, 8 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АЛТО КЛИМА ООД САДКО ЕООД   26.10.2017 9:30
388 Гражданско дело No 3112/2017, 8 състав Искове по СК - издръжка, изменение Г.И.Я. Х.Т.Д.   26.10.2017 9:30
389 Гражданско дело No 5287/2017, 7 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 П.В.П. ОБЩИНА ВАРНА,
ОБЩИНА АКСАКОВО
  26.10.2017 9:30
390 Гражданско дело No 12420/2017, 7 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. А.И.М.     26.10.2017 9:30
391 Гражданско дело No 13547/2017, 7 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.В.К.,
И.П.К.
    26.10.2017 9:30
392 Гражданско дело No 14382/2017, 7 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.Д.С.,
Д.Д.С.
    26.10.2017 9:30
393 Гражданско дело No 14388/2017, 8 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.Е.С.,
П.Г.П.
    26.10.2017 9:30
394 Гражданско дело No 5383/2017, 8 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.В.Б. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.10.2017 10:00
395 Гражданско дело No 6560/2017, 8 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ХЕРМЕС МЕДИА АДВЕРТАЙЗИНГ АНД КОНСУЛТИНГС ЕООД БОХЕМИ КОНСУЛТ ЕООД   26.10.2017 10:00
396 Гражданско дело No 10211/2017, 7 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ц.Й.Ч. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.10.2017 10:00
397 Гражданско дело No 10721/2017, 7 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.М.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.10.2017 10:00
398 Гражданско дело No 11338/2017, 7 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Т.Г.Т. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.10.2017 10:00
399 Гражданско дело No 11552/2017, 7 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.М.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.10.2017 10:00
400 Гражданско дело No 2410/2017, 8 състав Искове по КЗ Т.Н.Т. ЗАД ОЗК-ЗАСТРАХОВАНЕ АД   26.10.2017 10:30
401 Гражданско дело No 4640/2017, 7 състав Искове за отмяна на решение на ОС на ЖСК; други производства по ЗЖСК, ЗК, ЗУЕС П.С.Б. М.С.Б.,
Б.Н.Б.,
Б.Е.Б.
  26.10.2017 10:30
402 Гражданско дело No 4731/2017, 7 състав Делба Н.М.И.,
С.Г.И.,
Г.М.Д.
Н.Д.Г.   26.10.2017 10:30
403 Гражданско дело No 9168/2017, 8 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Ю.С.Я. ИНВЕСТБАНК АД   26.10.2017 10:30
404 Гражданско дело No 4383/2017, 8 състав Искове за трудово възнаграждение З.Ж.С. ВМ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД,
БУЛМИНЕРАЛ АД
  26.10.2017 11:00
405 Гражданско дело No 4388/2017, 8 състав Искове за трудово възнаграждение Р.К.Б. ВМ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД,
БУЛМИНЕРАЛ АД
  26.10.2017 11:00
406 Гражданско дело No 7565/2017, 30 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение В.Н.Й. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.10.2017 13:30
407 Гражданско дело No 7836/2017, 30 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение И.С.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.10.2017 13:30
408 Гражданско дело No 6548/2017, 30 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД В.И.К.,
В.Х.К.
  26.10.2017 14:00
409 Гражданско дело No 9248/2017, 30 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване КЪЛЕКТОР ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.10.2017 14:00
410 Гражданско дело No 9601/2017, 30 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.Ж.А. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.10.2017 14:00
411 Гражданско дело No 9686/2017, 30 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Т.И. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   26.10.2017 14:00
412 Гражданско дело No 5384/2017, 30 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Е.С.М. БЯЛА САН РЕЗИДЕНС 8 ЕООД   26.10.2017 14:30
413 Гражданско дело No 5397/2017, 30 състав Делба И.С.Д. М.Е.А.,
Д.С.Д.
  26.10.2017 14:30
414 Гражданско дело No 8053/2017, 30 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Б.М.М. МБАЛ СВЕТА АННА-ВАРНА АД   26.10.2017 14:30
415 Гражданско дело No 9128/2017, 30 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП ОБЩИНА ВАРНА   26.10.2017 14:30
416 Гражданско дело No 16514/2016, 30 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ К.Х.П.,
П.Х.П.
Г.М.И.   26.10.2017 15:00
417 Гражданско дело No 7878/2017, 30 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение РЕНЕСАНС СФ ЕООД А.Т.П.Д.   26.10.2017 15:00
418 Гражданско дело No 14520/2017, 30 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Г.Р.А. К.Й.Щ.   26.10.2017 15:30
419 Гражданско дело No 7507/2016, 43 състав Делба С.Т.И.,
Х.Т.С.,
П.К.А.,
К.К.Б.
П.Р.Н.,
Н.Р.Н.,
Ц.Л.Н.,
М.Г.Г.,
П.Н.К.,
В.Н.Д.,
Ю.Н.Т.,
Г.П.Г.Т.,
К.П.Г.С.,
Й.Ж.Р.,
И.И.П.,
И.П.П.,
И.Б.В.,
Т.Б.П.,
Е.Л.М.,
Н.Л.Н.,
М.В.С.Г.,
А.С.К.,
А.И.Б.,
М.Х.Г.Т.,
Р.Г.А.Б.,
С.Г.Л.,
В.П.Н.,
Н.П.Н.,
В.И.И.,
Л.А.К.,
В.К.К.,
К.К.К.,
З.Л.К.,
Б.М.Т.,
Л.М.Т.,
Н.П.М.,
Т.П.М.,
Т.Д.Т.,
М.Б.Т.Б.,
Р.А.Т.,
Е.Т.К.,
Л.Х.
  27.10.2017 9:00
420 Гражданско дело No 7646/2017, 43 състав Искове по СК - издръжка, изменение Р.Й.Й.,
М.Й.Й.,
Р.Й.Й.
Й.Д.Й.   27.10.2017 9:00
421 Гражданско дело No 7525/2017, 21 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.Н.С. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.10.2017 9:30
422 Гражданско дело No 7583/2017, 21 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.Г.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.10.2017 9:30
423 Гражданско дело No 8114/2017, 18 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Г.С.И. Д.Р.Д.   27.10.2017 9:30
424 Гражданско дело No 9688/2017, 21 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение К.-9.-И.А. ЕТ ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.10.2017 9:30
425 Гражданско дело No 11548/2017, 21 състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Ю.Г.Д. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ОЛИМПИК-КЛОН БЪЛГАРИЯ КЧТ   27.10.2017 9:30
426 Гражданско дело No 13066/2017, 18 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.Т.Р.,
Д.М.А.
    27.10.2017 9:30
427 Гражданско дело No 13128/2017, 18 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.Й.С.,
С.И.С.
    27.10.2017 9:30
428 Гражданско дело No 570/2017, 21 състав Искове за обезщетение от деликт; иск за вреди срещу кредитора по Регл.(ЕС) 655/2014 Г.Б.К. ЦБА АД   27.10.2017 10:00
429 Гражданско дело No 4638/2017, 21 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.И.Д. Г.С.Г.   27.10.2017 10:00
430 Гражданско дело No 6704/2017, 43 състав Искове по КЗ Д.М.П. ЗД БУЛ ИНС АД   27.10.2017 10:00
431 Гражданско дело No 8174/2017, 18 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Л.Ж.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.10.2017 10:00
432 Гражданско дело No 8319/2017, 43 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЖЕЛЯЗКОВ ИНЖЕНЕРИНГ ООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.10.2017 10:00
433 Гражданско дело No 8924/2017, 18 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Й.П.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.10.2017 10:00
434 Гражданско дело No 9396/2017, 18 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.К.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.10.2017 10:00
435 Гражданско дело No 11867/2017, 11 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Ц.О.Ц. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.10.2017 10:00
436 Гражданско дело No 6273/2017, 11 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Д.П.М. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.10.2017 10:15
437 Гражданско дело No 7475/2017, 11 състав Искове по КЗ ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД Н.З.С.   27.10.2017 10:15
438 Гражданско дело No 9414/2016, 21 състав Делба И.Д.К.,
М.М.Б.
Т.В.Т.,
В.Т.Т.,
Д.М.К.,
М.Д.И.
  27.10.2017 10:30
439 Гражданско дело No 2725/2017, 11 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване А.Ц.К. М.Н.Н.   27.10.2017 10:30
440 Гражданско дело No 8165/2017, 18 състав Искове по КЗ А.Д.М. ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП   27.10.2017 10:30
441 Гражданско дело No 8183/2017, 43 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение А.С.Ч. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.10.2017 10:30
442 Гражданско дело No 9491/2017, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.10.2017 10:30
443 Гражданско дело No 9609/2017, 18 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ПРИМЕКС ЕООД ЕМИР ТРЕНС СПЕД ЕООД   27.10.2017 10:30
444 Гражданско дело No 16643/2016, 11 състав Делба З.Х.Д. П.Х.Р.,
Р.С.Р.
  27.10.2017 10:50
445 Гражданско дело No 17589/2012, 18 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Л.И.Т.,
И.Л.Т.
ЯН БИЛДИНГ ЕООД   27.10.2017 11:00
446 Гражданско дело No 4729/2017, 21 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ ОБЩИНА АКСАКОВО В.К.И.   27.10.2017 11:00
447 Гражданско дело No 9042/2017, 43 състав Искове за трудово възнаграждение Р.К.Р. ИЗОТЕРМА-96 ЕООД   27.10.2017 11:00
448 Гражданско дело No 9492/2017, 18 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.10.2017 11:00
449 Гражданско дело No 11482/2017, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.М.Д.,
С.Г.Д.
    27.10.2017 11:00
450 Гражданско дело No 12259/2017, 43 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.Ц.З.,
Й.Б.Б.
    27.10.2017 11:00
451 Гражданско дело No 13765/2017, 43 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Е.Г.С.,
К.С.С.
    27.10.2017 11:00
452 Гражданско дело No 3576/2015, 11 състав Делба Й.В.Й.,
Д.В.Т.
Д.П.В.,
Ю.Й.Л.
  27.10.2017 11:10
453 Гражданско дело No 11031/2011, 18 състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Д.Я.Я. Е.Я.Я.   27.10.2017 11:30
454 Гражданско дело No 3335/2017, 21 състав Искове за трудово възнаграждение Й.Н.П. ЕР ВИА ООД   27.10.2017 11:30
455 Гражданско дело No 10311/2017, 21 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.Т.Д.,
Д.П.Д.
    27.10.2017 11:30
456 Гражданско дело No 14132/2017, 21 състав Производства по Закона за защита от домашното насилие П.Т.П. С.Д.А.   27.10.2017 11:30
457 Гражданско дело No 14468/2017, 43 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Р.Д.К.,
В.К.К.
    27.10.2017 11:30
458 Гражданско дело No 4384/2017, 9 състав Искове за трудово възнаграждение С.И.С. ВМ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ЕООД,
БУЛМИНЕРАЛ АД
  27.10.2017 13:30
459 Гражданско дело No 7479/2017, 24 състав Искове за развод и недействителност на брака И.Д.П. Д.Г.П.   27.10.2017 13:30
460 Гражданско дело No 7479/2017, 24 състав Искове за развод и недействителност на брака И.Д.П. Д.Г.П.   27.10.2017 13:30
461 Гражданско дело No 3109/2017, 9 състав Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи Т.И.К. Г.Г.Н.   27.10.2017 14:00
462 Гражданско дело No 3672/2017, 9 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение СП/Ф ПАДО ВАРНА САУТ БЕЙ ЕООД   27.10.2017 14:00
463 Гражданско дело No 3673/2017, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД КОЛИДЖ ГРУП 16 ЕООД   27.10.2017 14:00
464 Гражданско дело No 10049/2017, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД Д.И.Б.   27.10.2017 14:00
465 Гражданско дело No 10826/2017, 31 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Р.К.А.Х. ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД   27.10.2017 14:00
466 Гражданско дело No 11428/2017, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.10.2017 14:00
467 Гражданско дело No 10997/2016, 9 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.А.Ф. А.А.Й.   27.10.2017 14:30
468 Гражданско дело No 6515/2017, 9 състав Производства по ограничаване и лишаване от родителски права С.М.М. С.Н.И.   27.10.2017 14:30
469 Гражданско дело No 12115/2017, 42 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Х.Р.К. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.10.2017 14:30
470 Гражданско дело No 7857/2017, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД В.И.К.   27.10.2017 15:00
471 Гражданско дело No 9394/2017, 9 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Т.М.КОМЕРС ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   27.10.2017 15:00
472 Гражданско дело No 11709/2017, 42 състав Искове по СК - издръжка, изменение М.Н.Б.,
З.П.Б.
П.Д.Б.   27.10.2017 15:00
473 Гражданско дело No 953/2017, 42 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ УЛ.АНГЕЛ ГЛАВЧЕВ 36 И.К.И.   27.10.2017 15:30
474 Гражданско дело No 2271/2017, 9 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БОКАТ-БОНЕВИ ЕООД НИКОЛ ГРУП 2013 ЕООД   27.10.2017 15:30
475 Гражданско дело No 4178/2017, 9 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Ф.Т.Й. ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД   27.10.2017 15:30
476 Гражданско дело No 13047/2017, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     27.10.2017 16:00
477 Гражданско дело No 13756/2017, 9 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ВАРНА     27.10.2017 16:00
478 Гражданско дело No 15213/2017, 41 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.П.Т.,
Т.А.Т.
    30.10.2017 13:00
479 Гражданско дело No 15153/2017, 41 състав Утвърждаване на споразумение за родителски права Н.И.К. И.Т.С.   30.10.2017 13:10
480 Гражданско дело No 7199/2017, 41 състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Х.П.П.,
Г.К.Г.
    30.10.2017 13:20
481 Гражданско дело No 10107/2016, 34 състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.Г.Д. Д.Д.П.   30.10.2017 13:30
482 Гражданско дело No 6404/2017, 20 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ СОТИР КОСТОВ К.С.К.   30.10.2017 13:30
483 Гражданско дело No 9249/2017, 20 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Б.Ц. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   30.10.2017 13:30
484 Гражданско дело No 10423/2017, 20 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение М.Т.Д.,
И.Т.П.
ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   30.10.2017 13:30
485 Гражданско дело No 10477/2017, 20 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване В.Б.Д. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   30.10.2017 13:30
486 Гражданско дело No 10923/2017, 41 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ КАРАН ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД   30.10.2017 13:35
487 Гражданско дело No 5394/2017, 41 състав Искове по КЗ В.И.Г. ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД   30.10.2017 14:00
488 Гражданско дело No 7476/2017, 20 състав Искове по КЗ ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД С.В.Т.   30.10.2017 14:00
489 Гражданско дело No 7653/2017, 20 състав Искове за трудово възнаграждение А.А.С.,
И.М.И.,
Т.И.Т.,
Г.Д.З.,
Г.С.А.,
Я.Г.Г.,
Н.И.К.
ТЕРЕК СЕКЮРИТИ ГРУП ООД   30.10.2017 14:00
490 Гражданско дело No 10601/2017, 20 състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” М.В.П. МС КАПИТАЛ КОНСУЛТ ООД   30.10.2017 14:00
491 Гражданско дело No 13343/2016, 20 състав Делба М.Ж.С.,
К.И.Д.,
А.И.Д.
М.Д.Н.,
И.Д.Д.,
Д.В.Н.,
Ж.Д.Д.,
В.Д.Д.
  30.10.2017 14:30
492 Гражданско дело No 3030/2017, 20 състав Искове по КЗ Р.Р.Ч. ЗД БУЛ ИНС АД   30.10.2017 14:30
493 Гражданско дело No 3151/2017, 20 състав Делба С.С.Д.,
М.С.Д.
А.С.Д.,
ЕВРОДОМ 1 ЕООД
  30.10.2017 14:30
494 Гражданско дело No 9808/2017, 20 състав Искове за развод и недействителност на брака П.М.К. Т.Г.Й.   30.10.2017 14:30
495 Гражданско дело No 1967/2017, 20 състав Делба П.А.Р. С.А.С.,
П.А.Ж.
  30.10.2017 15:00
496 Гражданско дело No 3264/2017, 20 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД В.П.Г.   30.10.2017 15:00
497 Гражданско дело No 5866/2017, 20 състав Искове за развод и недействителност на брака К.Д.М. С.Р.М.   30.10.2017 15:00
498 Гражданско дело No 2962/2017, 17 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ И.Б.Д. Г.И.Г.   31.10.2017 10:00
499 Гражданско дело No 9982/2017, 17 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СМ БГ ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   31.10.2017 10:00
500 Гражданско дело No 10827/2017, 17 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г 9 ЕООД ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   31.10.2017 10:00
501 Гражданско дело No 11313/2017, 17 състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Р.Т.Ч. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   31.10.2017 10:00
502 Гражданско дело No 11721/2017, 17 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Т.П.Т. ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД   31.10.2017 10:00
503 Гражданско дело No 10308/2017, 17 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване И.М.Ж. В.В.У.   31.10.2017 10:30
504 Гражданско дело No 5583/2017, 17 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД С.Я.Я.   31.10.2017 11:00
505 Гражданско дело No 6313/2017, 17 състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Р.Б.И. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД   31.10.2017 11:00
506 Гражданско дело No 4963/2017, 17 състав Делба П.Х.Г. Г.Ф.М.   31.10.2017 11:30
507 Гражданско дело No 10310/2017, 17 състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КЪЛЕКТОР ЕООД ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ АД   31.10.2017 11:30
508 Гражданско дело No 3770/2012, 35 състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.Г.З.,
Л.М.З.
А.В.Б.,
А.Г.И.
  31.10.2017 13:30
509 Гражданско дело No 7691/2017, 35 състав Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД К.Г.   31.10.2017 13:30
510 Гражданско дело No 6148/2017, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТИП ТОП СЕРВИЗ ЕООД САФАРИ ООД   31.10.2017 14:00
511 Гражданско дело No 7689/2017, 35 състав Искове по СК - издръжка, изменение Й.И.П.,
Н.К.С.
И.И.П.   31.10.2017 14:00
512 Гражданско дело No 6014/2017, 35 състав Искове за развод и недействителност на брака Р.Т.К. М.Д.К.   31.10.2017 14:30
513 Гражданско дело No 9613/2017, 35 състав Искове за развод и недействителност на брака Л.М.М. В.И.М.   31.10.2017 15:00
514 Гражданско дело No 1054/2015, 35 състав Делба В.С.М.,
М.С.Г.
П.С.М.,
К.Н.Д.,
Н.Н.Д.
  31.10.2017 15:30
515 Гражданско дело No 10479/2017, 35 състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТИ БИ АЙ БАНК ЕАД И.К.К.   31.10.2017 15:30
516 Гражданско дело No 14582/2017, 35 състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето, ЗБЖИРБ и ЗСП. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Н.К.М.     31.10.2017 16:00