По повод навършването на 2 години от откриването на Центъра по медиация към съдебния район, административните ръководители на Окръжен и Районен съд – Варна Марин Маринов и Ерна Якова – Павлова дадоха брифинг, на който споделиха, че каузата „Съдебна медиация във Варна“ вече има поддръжници и демонстрира добри резултати. На срещата с медиите присъства и Мария Бонева – един от активните медиатори към Центъра.

 

От откриването на центъра има над 100 подадени заявления за медиация. Преобладаващата част от тях са по дела на Районен съд – Варна, към 20% по дела на Окръжен съд – Варна, и по няколко дела на РС – Провадия и РС – Девня. Около 70% от всички подадени заявления за медиация са по граждански дела, а по 15% са съответно тези по търговски дела и по наказателни дела от частен характер. Прави впечатление, че сред гражданските дела, по които се ползват способите на медиацията за разрешаване на спорове, преобладават делата за делби и за договорни отношения между физически лица, както и спорове по семейния кодекс – за развод, за родителски права и издръжка. Методът се явява успешен средно при всеки трети случай на медиация. Друго предимство на медиацията, което се потвърди през тези две години от създаването на Центъра, е пестенето на време и по-бързата процедура за решаване на спорове за всяка от страните по дела. Данните сочат, че преобладаващата част от медиациите се решават при средна продължителност от 2 срещи.

Общо за двугодишния период около 10% са несъстоялите се процедури по медиации. Причината за тях е, че едната страна е изразила готовност и е пуснала заявление за медиация, но другата страна е проявила нежелание да се яви (обикновено това се отнася за случаи, когато една от страните по дела представлява етажна собственост или т.нар. „дружества-монополисти“). Има и дела, при които след осъществяване на връзка между страните, са постигнати извънсъдебни спогодби и делата са били прекратени или приключили с признаване на иска.

От началото на тази година, от четирите съдилища, са били препратени в Центъра по медиация общо 53 дела. По 38 от заявленията са насрочени медиации, като са проведени 64 медиационни срещи. По 11 дела не е проведена процедура по медиация, поради нежелание на една от страните; по 4 от делата срещите с координатори и медиатори все още продължават, а има и няколко приключили случаи с признаване, оттегляне или отказ от иска. През 2017 г.са постигнати общо 19 споразумения по дела за делба, развод, за упражняване на родителски права, за домашно насилие, по спорове, свързани с изпълнение на договорни отношения, както и по наказателни дела от частен характер.

От фактически проведените медиации в Центъра досега за 2017 г. споразуменията представляват 50%, като размера на материалния интерес за делата, приключили със спогодба е 7090лв.

Припомняме, че услугите в Центъра са безплатни за страните, които имат висящи дела в Районен съд – Варна, Районен съд – Девня, Районен съд – Провадия и Окръжен съд – Варна, а медиаторите в Центъра работят безвъзмездно.

Окръжен и Районен съд – Варна ще отбележат втората годишнина на Центъра с Дни на отворени врати на 16 и 17 ноември. Между 10 и 12 часа координаторите на Центъра ще се срещат с граждани на две места:

Окръжен съд Варна – ет. 4, стая 410

Районен съд Варна – ет.5, стая 2

На 17 ноември в Центъра по медиация ще гостуват студенти-икономисти, които ще се запознаят със симулирани медиационни процедури, след което ще имат възможност да дискутират с магистрат възможностите за прилагане на медиация при разрешаване на имуществени спорове и казуси, свързани с вещно право.