Начало Медиация

ЦЕНТЪР ЗА МЕДИАЦИЯ


 

 

Три години след създаването си, Центърът по медиация към съдебния район се утвърди като един от най-активно и успешно работещите в страната, с 55% дял на доброволно разрешените спорове с помощта на медиатор от всички заявени медиации. Центърът има значителен принос за формирането на позитивна нагласа относно възможностите на медиацията за подобряване на взаимоотношенията и комуникацията между спорещи страни.

Медиацията е алтернативен и доброволен способ за разрешаване на спорове, който дава възможност на страните в една неформална и поверителна процедура, в удобно за тях време, подпомогнати от специално обучен и неутрален медиатор, да постигнат сами разрешение на спора си, като спестят време и разходи и постигнат резултат, който е изгоден и за двете страни, без да им бъде налагана чужда воля.

За насърчаване на този по-благоприятен за страните способ за уреждане на спорове, през 2015г. Окръжен и Районен съд Варна реализираха съвместно Център за медиация. Всеки работен ден от 9 до 17 ч., Центърът предоставя безвъзмездно възможност на страните по неприключили граждански, частни наказателни и търговски дела, разглеждани в съдилищата от съдебния район на Окръжен съд – Варна, да разрешат правния спор доброволно, посредством медиация и със съдействието на медиатор.

Повече за Центъра, медиацията като процедура, необходими формуляри, както и списък на медиаторите към Центъра, можете да намерите тук.

 

За контакт:

Координатор на Центъра за медиация по дела на Районен съд Варна – Веселина Тодорова - тел.052/662 596, стая 414, в основната сграда на Районен съд – Варна.

Координатор на Центъра за медиация по дела на Окръжен съд Варна – Нора Великова, тел.052 623 362, стая 410.

Центърът за медиация се намира на 4 етаж в сградата, в която се помещава Съдебно-изпълнителната служба при Районен съд – Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев“ №12.